کتاب برتر

ارائه دهنده کتاب های برتر حوزه های مختلف

List Pic BookName Author ناشر مترجم نویسنده نام کتاب تصویر ردیف
1 The Wealth of Nations Adam Smith پیام سیروس ابراهیم‌زاده آدام اسمیت ثروت ملل 1
2 Das Kapital Karl Marx بینا محمود کارل مارکس
ل. میشل
(کاپیتال (سرمایه 2
3 The Road to Serfdom Friedrich A. Hayek نگاه معاصر فریدون تفضلی ،
حمید پاداش
فریدریش‌فون هایک راه بردگی 3
آماره‏‫ حسین فلاحی فریدریش‌فون هایک راه بردگی
4 The General Theory of Employment, Interest, and Money John Maynard Keynes نی‬‏‫‏ منوچهر فرهنگ جان میناردکینز نظریه عمومی اشتغال ، بهره و پول 4
5 The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism Naomi Klein اختران،
آمه‬‬‏‫
خلیل(مهرداد) شهابی٬
میر‌محمود نبوی
نائومی کلاین دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه 5
6 Economics in One Lesson: The Shortest & Surest Way to Understand Basic Economics Henry Hazlitt اطلاعات‏‫ محمد‌حسین وقار هنری هزلیت اقتصاد در یک درس 6
دنیای اقتصاد محسن رنجبر،
نیلوفر اورعی
هنری هازلیت اقتصاد در یک درس
7 Debt: The First 5,000 Years David Graeber 7
8 Naked Economics: Undressing the Dismal Science Charles Wheelan 8
9 Human Action: A Treatise on Economics Ludwig von Mises 9
10 Basic Economics: A Citizen’s Guide to the Economy Thomas Sowell اطلاع‍ات‌‏‫ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ وق‍ار ت‍وم‍اس‌ س‍وئ‍ل‌ اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد 10
11 Capital in the Twenty-First Century Thomas Piketty آمه علی صباغی،
محمدرضا فرهادی‌پور
توماس پیکتی سرمایه در سدۀ بیست و یکم 11
نگاه ناصر زرافشان توماس پیکتی سرمایه در سدۀ بیست و یکم
نقد فرهنگ اصلان قودجانی توماس پیکتی سرمایه در سدۀ بیست و یکم
دنیای اقتصاد منصور بیطرف،
متین پدرام،
محسن قاسمی
توماس پیکتی سرمایه در سدۀ بیست و یکم
12 This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate Naomi Klein 12
13 Globalization and Its Discontents Joseph E. Stiglitz ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍اوف‍ا ج‍وزف‌ اس‍ت‍ی‍گ‍ل‍ی‍ت‍ز ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ن‍اگ‍وار آن‌ 13
ن‍ی‌ ح‍س‍ن‌ گ‍ل‍ری‍ز ج‍وزف‌ اس‍ت‍ی‍گ‍ل‍ی‍ت‍ز ج‍ه‍ان‍ی‌س‍ازی‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ آن‌
14 The Ecological Rift John Bellamy Foster 14
15 Free to Choose: A Personal Statement Milton Friedman ف‍رزان‌ روز ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ک‍ی‍م‌زاده‌ ج‍ه‍رم‍ی‌ م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ و. رز ف‍ری‍دم‍ن‌ آزادی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ 15
پ‍ارس‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ک‍ی‍م‌زاده‌ ج‍ه‍رم‍ی‌ م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ و. رز ف‍ری‍دم‍ن‌ آزادی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌
16 Debunking Economics – Revised and Expanded Edition: The Naked Emperor Dethroned? Steve Keen 16
17 Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything (Freakonomics, #1) Steven D. Levitt سبزان‏‫ امیرحسین توکلی استون دی‌لویت اقتصاد، علم انگیزه‌ها 17
18 Man, Economy, and State: With Power and Market – Scholar’s Edition Murray N. Rothbard 18
19 The Art of Startup Fundraising Alejandro Cremades 19
20 Thinking, Fast and Slow Daniel Kahneman هورمزد نغمه رضوی دانیل کانمن تفکر، سریع و آهسته 20
در دانش بهمن فروغ تالوصمدی دانیل کانمن تفکر، سریع و کند
21 Capitalism, Socialism and Democracy Joseph Alois Schumpeter ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ح‍س‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور ج‍وزف‌ ا. ش‍وم‍پ‍ی‍ت‍ر ک‍اپ‍ی‍ت‍ال‍ی‍س‍م‌، س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ 21
22 The Communist Manifesto Karl Marx راش ولی محمدجعفری کارل مارکس
فردریش انگلس
مانیفیست حزب کمونیست 22
روزگار نو مرضیه خسروی کارل مارکس
فردریش انگلس
مانیفست کمونیسم
طلایه پرسو‏‫ مسعود صابری کارل مارکس
فردریش انگلس
مانیفست کمونیست
23 The Worldly Philosophers Robert L. Heilbroner تبریز: فروزش علیرضا ربیع رابرت ال هیلبرونر فیلسوفان دنیایی: زندگی، دوران و ایده‌های اندیشمندان بزرگ اقتصاد سیاسی 23
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ اح‍م‍د ش‍ه‍س‍ا رابرت ال هیلبرونر ب‍زرگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد: زن‍دگ‍ان‍ی‌، زم‍ان‍ه‌، و ع‍ق‍ای‍د ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ای‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
24 The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time Karl Polanyi شیرازه محمد مالجو کارل پولانی دگرگونی بزرگ : خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما 24
25 Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy Raghuram G. Rajan 25
26 The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable Nassim Nicholas Taleb آریانا قلم‏‫ محمدابراهیم محجوب نسیم‌نیکلاس طالب قوی سیاه: اندیشه‌ورزی پیرامون ریسک 26
27 Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty Muhammad Yunus گرایش تازه لیلا وطن‌دوست محمد یونس بانکدار فقرا 27
دنیای اقتصاد علی بابایی …[ و دیگران]‬‏‫ محمد یونس ‏‫بانک تهیدستان‬‏‫: وام‌های کوچک، ابزار مبارزه با فقر جهانی
28 The Ascent of Money: A Financial History of the World Niall Ferguson اختران شهلا طهماسبی، احمد محمدی نیال فرگوسن برآمدن پول: تاریخ مالی جهان 28
29 The Social Contract, a Discourse on the Origin of Inequality, and a Discourse on Political Economy Jean-Jacques Rousseau 29
30 The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor David S. Landes م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اص‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ان‌ دی‍وی‍د س‌. ل‍ن‍دز ث‍روت‌ و ف‍ق‍ر م‍ل‍ل‌: چ‍را ب‍ع‍ض‍ی‌‌ه‍ا چ‍ن‍ان‌ ث‍روت‍م‍ن‍دن‍د و ب‍ع‍ض‍ی‌‌ه‍ا چ‍ن‍ی‍ن‌ ف‍ق‍ی‍ر؟ 30
31 Principles of Political Economy: And Chapters on Socialism John Stuart Mill آماره حسین فلاحی
ویراستار: فرهاد نوع‌پرست
جان‌استوارت میل رویارویی کاپیتالیزم و سوسیالیزم ؟ 31
32 The Return of Depression Economics Paul Krugman شرکت سهامی بیمه البرز میرحسین توکلی پل کراگمن بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ دلایل، راه‌های برون رفت 32
33 Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy Joseph E. Stiglitz موسسه انتشارات کتاب نشر امیر عزیزی جوزف‌ای. استیگلیتز سقوط آزاد: امریکا، بازارهای آزاد و غرق شدن اقتصاد جهانی 33
34 A Brief History of Neoliberalism David Harvey اختران‏‫ محمود عبدالله‌زاده دیوید هاروی تاریخ مختصر نئولیبرالیسم 34
35 How an Economy Grows and Why It Crashes Peter D. Schiff آریانا قلم سهند حمزه‌ئی پیتر‌دی شیف
اندرو‌جی شیف
دید اقتصادی: داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد 35
نی حمیدرضا ارباب پیتر‌دی شیف
اندرو‌جی شیف
‏‫چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد: یک داستان اقتصادی
36 A Beautiful Mind Sylvia Nasar قطره‏‫ لیلا شاپوریان ادوارد دبونو چگونه ذهن زیبایی داشته باشیم 36
هنگام امیر دانش‌زاده ادوارد دبونو چگونه ذهن زیبا داشته باشیم؟
37 Economics: The User’s Guide Ha-Joon Chang 37
38 How Rich Countries Got Rich And Why Poor Countries Stay Poor Erik S. Reinert 38
39 Meltdown: A Free-Market Look at Why the Stock Market Collapsed, the Economy Tanked, and the Government Bailout Will Make Things Worse Thomas E. Woods Jr. 39
40 No Logo Naomi Klein 40
41 Reclaim: The Septemist Manifesto Carl Grip 41
42 The Undercover Economist Tim Harford 42
43 A Game as Old as Empire: The Secret World of Economic Hit Men and the Web of Global Corruption Steven Hiatt (Editor) 43
44 The Enigma of Capital: And the Crises of Capitalism David Harvey کلاغ‏‫ مجید امینی دیوید هاروی معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری 44
45 ECONned: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy and Corrupted Capitalism Yves Smith 45
46 How Markets Work: Disequilibrium, Entrepreneurship and Discovery Israel M. Kirzner 46
47 Economic Science and the Austrian Method Hans-Hermann Hoppe 47
48 On Colonialism Karl Marx 48
49 Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America Barbara Ehrenreich 49
50 The Bush Agenda: Invading the World, One Economy at a Time Antonia Juhasz 50
51 Steve Jobs Walter Isaacson صانعی مهدی ابراهیمی والتر ایزاکسون استیو جابز 51
52 The Condition of the Working Class in Engl Friedrich Engels 52
53 Crony Capitalism in America: 2008-2012 Hunter Lewis 53
54 Free Prices Now! Hunter Lewis 54
55 Small is Beautiful: A study of economics as if people mattered Ernst F. Schumacher سروش‏‫‏‏ ع‍ل‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ ارن‍س‍ت‌ ف‍ری‍دری‍ک‌ ش‍وم‍اخ‍ر ک‍وچ‍ک‌ زی‍ب‍اس‍ت 55
56 The Truth About Markets: Their Genius, Their Limits, Their Follies John Kay موسسه میثاق همکاران شیرین لارودی جان کی فرهنگ و رفاه حقایقی درباره بازار‌ها چرا بعضی از ملل ثروتمند ولی غالب ملتها فقیر باقی می‌مانند 56
57 The Theory of the Leisure Class Thorstein Veblen ن‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ارش‍اد ت‍ورس‍ت‍ی‍ن‌ وب‍ل‍ن ن‍ظری‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ تن‌آسا 57
روزگار نو سیما زائررفیعی ت‍ورس‍ت‍ی‍ن‌ وب‍ل‍ن طبقه تن‌پرور
58 Applied Economics: Thinking Beyond Stage One Thomas Sowell 58
59 Captive State: The Corporate Takeover of Britain George Monbiot 59
60 China Inc Ted C. Fishman مشهد: بامشاد‏‫ رضا افتخاری تد. فیشن .من چین دنیا را تکان می‌دهد 60
61 Austerity: The History of a Dangerous Idea Mark Blyth 61
62 Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis James Rickards دنیای اقتصاد حسین راهداری جیمز ریکاردز جنگ‌های ارزی: روایتی حیرت‌انگیز از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طلا 62
ناجی‌نشر رحیم میلانی‌بناب؛ ویراستاران مهدی قدوسی،‌ امیررضا قائمی. جیمز ریکاردز جنگ‌های ارزی: روند شکل‌گیری بحران‌های جهانی بعدی
63 Butterfly Economics: A New General Theory of Social and Economic Behavior Paul Ormerod 63
64 The Big Short: Inside the Doomsday Machine Michael Lewis 64
65 This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly Carmen M. Reinhart 65
66 Development, Geography, and Economic Theory Paul Krugman 66
67 Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism Ha-Joon Chang ‏‫دانشگاه امام صادق عادل پیغامی٬ امیر عزیزی٬ زهرا ایجی ها-جون چانگ نیکوکاران بدطینت : اسراری از گناهکاری ملل ثروتمند و تاریخ سرمایه‌داری تهدیدی برای خوشبختی جهانی 67
68 The Irish Famine Colm Tóibín شیراز: ارم شیراز حسین مسیگل، حبیب‌الله حمزه‌زرقانی سوزان کمپل بارتولتی سیب‌زمینی‌های سیاه 68
69 The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron Bethany McLean 69
70 Crash Proof 2.0: How to Profit from the Economic Collapse Peter D. Schiff 70
71 The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too James K. Galbraith 71
72 Colonialism and Neocolonialism Jean-Paul Sartre 72
73 The Economics Anti-Textbook: A Critical Thinker’s Guide to Microeconomics Roderick Hill 73
74 Green Illusions Ozzie Zehner 74
75 Economic Facts and Fallacies Thomas Sowell دنیای اقتصاد‬ سجاد امیری، جواد قربانی‌آتانی توماس ساول ‏‫حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد‬ 75
اطلاعات‏‫‬ محمدحسین وقار توماس سوئل درستها و نادرستهای اقتصاد
76 Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game Michael Lewis 76
77 The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers Mark Skousen 77
78 The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else Hernando de Soto ن‍ی‌ ف‍ری‍دون‌ ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌ ه‍رن‍ان‍دو دوس‍وت‍و راز س‍رم‍ای‍ه‌ 78
79 SuperFreakonomics: Global Cooling, Patriotic Prostitutes And Why Suicide Bombers Should Buy Life Insurance Steven D. Levitt 79
80 The Affluent Society John Kenneth Galbraith دانشگاه تهران ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ج‍ره‌ ج‍ان‌ک‍ن‍ت‌ گ‍ال‌ ب‍رای‍ث‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ت‍مول‌ 80
81 The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress Joel Mokyr 81
82 A Random Walk Down Wall Street Burton G. Malkiel 82
83 The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythym of History David Hackett Fischer 83
84 The Accidental Theorist and Other Dispatches from the Dismal Science Paul Krugman 84
85 The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism William J. Baumol 85
86 Dignity and Defiance: Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization Jim Shultz (Editor) 86
87 The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups Mancur Olson 87
88 Traders, Guns & Money: Knowns and Unknowns in the Dazzling World of Derivatives Satyajit Das 88
89 Thieves’ World: The Threat of the New Global Network of Organized Crime Claire Sterling 89
90 The Penguin Dictionary of Economics Graham Bannock 90
91 The Oxford Handbook of Political Economy Barry R. Weingast (Editor) 91
92 Cast Away: For these reasons Jo M. Sekimonyo 92
93 The Masculine Mind: Alpha Male Life Lessons on Careers, Money, Relationships & Women Dylan Thrasher 93
94 The House of Medici: Its Rise and Fall Christopher Hibbert 94
95 Development as Freedom Amartya Sen ن‍ی‌ م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د ن‍وری‌‌ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ آم‍ارت‍ی‍اس‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ آزادی‌ 95
کویر حسین راغفر آم‍ارت‍ی‍اس‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ به مثابه آزادی‌
دستان وحید محمودی آم‍ارت‍ی‍اس‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ به مثابه آزادی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ اح‍م‍د م‍وث‍ق‍ی‌ آم‍ارت‍ی‍اس‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ به مثابه آزادی‌
96 Year 501: The Conquest Continues Noam Chomsky 96
97 What Has Government Done to Our Money? and The Case for the 100 Percent Gold Dollar Murray N. Rothbard 97
98 Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises Charles P. Kindleberger 98
99 The Complacent Class: The Self-Defeating Quest for the American Dream Tyler Cowen 99
100 The Medieval Market Economy John Day 100