کتاب برتر

ارائه دهنده کتاب های برتر حوزه های مختلف

List Pic BookName Author ناشر مترجم نویسنده نام کتاب تصویر ردیف
1 The Prince Niccolò Machiavelli ‏‫نگاه محمود محمود نیکولو ماکیاولی شهریار 1
آگاه داریوش آشوری نیکولو ماکیاولی شهریار
مصدق مرتضی ثابت‌فر نیکولو ماکیاولی شهریار
2 One L: The Turbulent True Story of a First Year at Harvard Law School Scott Turow 2
3 To Kill a Mockingbird Harper Lee علمی و فرهنگی ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ م‍ی‍ررم‍ض‍ان‍ی‌ هارپر لی کشتن مرغ مینا 3
امیرکبیر ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ م‍ی‍ررم‍ض‍ان‍ی‌ هارپر لی کشتن مرغ مینا
4 The Concept of the Political Carl Schmitt ققنوس‏‫ یاشار جیرانی،‌ رسول نمازی کارل اشمیت مفهوم امر سیاسی 4
نگاه معاصر‏ سهیل صفاری کارل اشمیت مفهوم امرسیاسی
5 Elements of the Philosophy of Right Georg Wilhelm Friedrich Hegel قطره م‍ه‍ب‍د ای‍ران‍ی‌طل‍ب‌ گ‍ئ‍ورگ‌‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م ‌‌ف‍ری‍دری‍ش‌ ه‍گ‍ل‌ عناصر فلسفه حق 5
6 Meditations Marcus Aurelius ق‍ق‍ن‍وس‌ ع‍رف‍ان‌ ث‍اب‍ت‍ی‌ م‍ارک‍وس‌ اورل‍ی‍وس‌ تاملات 6
ن‍ی‌ م‍ه‍دی‌ ب‍اق‍ی‌،
ش‍ی‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍اری‍ان‌
م‍ارک‍وس‌ اورل‍ی‍وس‌ تاملات
روزگار نو‏‫ مرضیه خسروی ماركوس اروليوس تاملات
7 Can You Stiff Your Divorce Lawyer? Tales of How Cunning Clients Can Get Free Legal Work, as Told by an Experienced Divorce Attorney Portia Porter 7
8 An Essay Concerning Human Understanding John Locke ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌‏‫ رض‍ازاده‌ ش‍ف‍ق‌ ج‍ان‌ لاک‌؛
ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ پ‍ری‍ن‍گ‍ل‌ پ‍ت‍ی‍س‍ون‌
ج‍س‍ت‍اری‌ در ف‍ه‍م‌ ب‍ش‍ر 8
9 On Liberty John Stuart Mill علمی و فرهنگی محمود صناعی ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌ م‍ی‍ل‌ در آزادی 9
علمی و فرهنگی جواد شیخ‌الاسلامی ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌ م‍ی‍ل‌ رساله درباره آزادی حکومت نماینده خلق
10 Politics Aristotle امیر‌کبیر حمید عنایت ارسطو س‍ی‍اس‍ت‌ 10
11 Declaration of Independence, Constitution of the United States of America, Bill of Rights and Constitutional Amendments (Including Images of Original Founding Fathers ق‍ق‍ن‍وس‌ م‍ه‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌‌خواه بنیانگذاران اع‍لام‍ی‍ه‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ آم‍ری‍ک‍ا 11
12 The Rule of Law Tom Bingham 12
13 The Social Contract Jean-Jacques Rousseau ابر سفید سعید حبیبی ؛
ویراسته فریبا چوب‌ریزان
ژان‌ژاک روسو قرارداد اجتماعی 13
14 The Law Frédéric Bastiat (Contributor) 14
15 The Age of Reason Thomas Paine 15
16 Animal Farm George Orwell جامی امیر امیرشاهی جورج اورول قلعه حیوانات 16
افق‏‫ شهرزاد لولاچی جورج اورول قلعه حیوانات
کارگاه فیلم و گرافیک سپاس‏‫ وحید کیان جورج اورول قلعه حیوانات
نگاه‏‫ یولاند گوهرین جورج اورول قلعه حیوانات
جاجرمی میترا یزدچی جورج اورول قلعه حیوانات
مجید،به سخن حمیدرضا بلوچ جورج اورول قلعه حیوانات
روشا شهناز مجیدی جورج اورول قلعه حیوانات
یاران زینب علیزاده جورج اورول قلعه حیوانات
17 The Pelican Brief John Grisham هرمس‏‫‬‬ خسرو سمیعی جان گریشام پرونده پلیکان 17
آوی‍ژه‌ ب‍اب‍ک‌ ری‍اح‍ی‌پ‍ور
وی‍راس‍ت‍ار: ب‍اب‍ک‌ ح‍ق‍ای‍ق‌
جان گریشام پرونده پلیکان
18 Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media Noam Chomsky موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران ت‍ژا م‍ی‍رف‍خ‍رای‍ی‌ ادوارد اس‍ن‌ ه‍رم‍ن‌
ن‍وام‌ چ‍ام‍س‍ک‍ی‌‏‫
ف‍ی‍ل‍ت‍ره‍ای‌ خ‍ب‍ری‌ 18
19 The Firm John Grisham البرز فریده مهدوی دامغانی جان گریشام شرکت 19
س‍پ‍ن‍ج‌‏‫ م‍رج‍ان‌ رزم‌آزم‍ا جان گریشام شرکت
20 The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court Jeffrey Toobin 20
21 Discourse on the Origin of Inequality Jean-Jacques Rousseau 21
22 Metaphysics Aristotle طرح‌ ن‍و م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ل‍طف‍ی‌‌ت‍ب‍ری‍زی‌ ارس‍طو م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌ 22
حکمت ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ش‍رف‌ ارس‍طو م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌ (م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌)
23 The Prosecution of George W. Bush for Murder Vincent Bugliosi 23
24 The Story of Philosophy: The Lives and Opinions of the World’s Greatest Philosophers Will Durant 24
25 Fahrenheit 451 Ray Bradbury میلکان‏‫‬ معین محب‌علیان ری بردبری‏‫ فارنهایت ۴۵۱ 25
سبزان‏‫ علی شیعه‌علی ری بردبری‏‫ فارنهایت ۴۵1
26 Leviathan Thomas Hobbes ن‍ی‌‏‫‏ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌ ت‍وم‍اس‌ ه‍اب‍ز ل‍وی‍ات‍ان‌ 26
27 The Trial and Death of Socrates Plato 27
28 Justice: What’s the Right Thing to Do? Michael J. Sandel مرکز‏‫ حسن افشار مایکل سندل عدالت: کار درست کدام است؟ 28
آشیان‏‫‬‬ محمدرضا فرهادی‌‌پور مایکل سندل عدالت: کار درست برای انجام‌دادن چیست
سبزان‏‫ علی بازیاری‌شورابی‏‫
ویراستار: فاطمه کلانتری‌آبسردی.
مایکل سندل عدالت: کدام کردار ما نیک است؟
آسیم‏‫ افشین خاکباز مایکل سندل عدالت: چه باید کرد؟
29 A Theory of Justice John Rawls مرکز‏‫ رتضی نوری جان رالز نظریه‌ای در باب عدالت 29
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی محمدکمال سروریان
مرتضی بحرانی
جان رالز نظریه عدالت
30 The United States of Elfin: Imagining a More Elven Style of Government The Silver Elves 30
31 A Time to Kill John Grisham زری‍ن‌ ج‍واد س‍ی‍داش‍رف‌ ج‍ان‌ گ‍ری‍ش‍ام‌ زم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍ت‍ن‌ 31
ک‍وش‍ش‌ ه‍ادی‌ ع‍ادل‍پ‍ور ج‍ان‌ گ‍ری‍ش‍ام‌ زم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍ت‍ن‌
32 The Anti-Federalist Papers Founding Fathers 32
33 The Federalist Papers Alexander Hamilton 33
34 Crime and Punishment Fyodor Dostoyevsky خوارزمی مهری آهی فئودور داستایوسکی جنایت و مکافات‏‫ 34
نگاه اصغر رستگار فئودور داستایوسکی جنایت و مکافات‏‫
مرکز احد علیقلیان فئودور داستایوسکی جنایت و مکافات‏‫
35 The Art of Rhetoric Aristotle پندار تابان سعيد مينويی جورج جی تامپسون
جری ب جنکین
جودوی کلامی:
هنر ظریف تغییر مسیر دادن افکار و اعمال
35
36 Founding Brothers: The Revolutionary Generation Joseph J. Ellis 36
37 The Republic Plato ع‍ل‍م‍ي‌ و فرهنگي محمدحسن لطفی افلاطون جمهوری 37
38 The Brothers Karamazov Fyodor Dostoyevsky ناهید صالح حسینی فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي برادران کارامازوف 38
مجید به سخن پرويز شهدي فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي برادران کارامازوف
نشر مرکز احد علیقلیان فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي برادران کارامازوف
39 Historical and Theological Foundations of Law: Classical and Medieval John Eidsmoe 39
40 Getting to Yes with Yourself: And Other Worthy Opponents William Ury 40
41 A Civil Action Jonathan Harr 41
42 The Trial Franz Kafka قاصدک صبا سارا رحیمی فرانتس کافکا محاکمه 42
نگارستان کتاب منوچهر بیگدلی‌خمسه فرانتس کافکا محاکمه
کوله پشتی محمد رمضانی فرانتس کافکا محاکمه
43 The Assault on Reason Al Gore در دانش بهمن غزل آرین الگور یورش بر خرد 43
44 Beyond Good and Evil Friedrich Nietzsche مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها داریوش آشوری فریدریش نیچه فراسوی نیک و بد 44
45 The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution Francis Fukuyama 45
46 The Complete Essays Michel de Montaigne 46
47 Thus Spoke Zarathustra Friedrich Nietzsche نگارستان کتاب مهرداد شاهین فردریش‌ویلهلم نیچه چنین گفت زرتشت 47
نگاه‏‫ قلی خیاط فریدریش نیچه چنین می‌گفت زرتشت
منتشران اندیشه‏‫ كورش احتشام فردريش نيچه زرتشت، چنین فرمود
48 The Symposium Plato روزگار نو مرضیه خسروی افلاطون ضیافت 48
آوای مکتوب محمدعلی فروغی افلاطون ضیافت
آدمیت‏‫ محمدعلی فروغی
ویراستار: نیلوفر آبادیان
افلاطون ضیافت
49 Tao Te Ching Lao Tzu روزنه محمدجواد گوهری لايو تزو تایو ت چینگ 49
چ‍ش‍م‍ه‌ ع‌. پ‍اش‍ای‍ی‌ دائ‍وده‌ ج‍ی‍ن‍گ‌ دائ‍و: راه‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍ک‍ر
علمی و فرهنگی سلیمان بای‌جی‌سو لائوزه‏‫ ‏‫دائوده جینگ‏‫
ف‍رش‍ی‍د ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ استیون میچل لائ‍و دزو ت‍ائ‍وت‌ چ‍ی‍ن‍گ‌
ن‍ش‍ر ن‍و‏ ه‍رم‍ز ری‍اح‍ی‌
ب‍ه‍زاد ب‍رک‍ت‌
لائ‍ودزو دائ‍و د ج‍ی‍ن‍گ‌
روزگار نو‏‫ سمانه جعفرپور تائو ت چینگ فلسفه تایو ت چینگ
50 The Runaway Jury John Grisham آسیم محمد قصاع جان گریشام هیئت منصفه فراری 50
ت‍ی‍ر ف‍ری‍ده‌ م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌ جان گریشام س‍وگ‍ن‍د خ‍ورده‌ ف‍راری‌
ک‍وش‍ش‌ م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍وی‌ جان گریشام دخ‍ت‍ر ان‍ت‍ق‍ام‌ج‍و
51 Law School Confidential: A Complete Guide to the Law School Experience: By Students, for Students Robert H. Miller 51
52 Common Sense, The Rights of Man and Other Essential Writings Thomas Paine نشرقطره‏‫ محمود نبوی توماس‌پین عقل سلیم 52
روزگار نو مرضیه خسروی توماس‌پین عقل سلیم
53 Discipline and Punish: The Birth of the Prison Michel Foucault 53
54 The Lincoln Lawyer (Mickey Haller, #1; Harry Bosch Universe, #16) Michael Connelly 54
55 The Spirit of the Laws Montesquieu 55
56 Don’t Pee on My Leg and Tell Me It’s Raining: America’s Toughest Family Court Judge Speaks Out Judy Sheindlin 56
57 God’s Politics: Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn’t Get It Jim Wallis 57
58 Historical and Theological Foundations of Law: Ancient Wisdom John Eidsmoe 58
59 1L of a Ride: A Well-Traveled Professor’s Roadmap to Success in the First Year of Law School; 2d Andrew J. McClurg 59
60 Historical and Theological Foundations of Law: Reformation and Colonial John Eidsmoe 60
61 The Case of the Pope: Vatican Accountability for Human Rights Abuse Geoffrey Robertson 61
62 Brutus: Vindiciae, Contra Tyrannos: Or, Concerning the Legitimate Power of a Prince Over the People, and of the People Over a Prince Hubert Languet 62
63 How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading Mortimer J. Adler ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د ص‍راف‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ م‍ارت‍ی‍م‍ر ج‍ی‌. آدل‍ر
چ‍ارل‍ز ون‌ دورن‌
چ‍گ‍ون‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍خ‍وان‍ی‍م‌ 63
64 An Enquiry Concerning Human Understanding David Hume نشر مرکز‏‫ کاوه لاجوردی دیوید هیوم کاوشی در خصوص فهم بشری 64
65 A History of American Law Lawrence M. Friedman 65
66 Discourse on Method and Meditations on First Philosophy René Descartes 66
67 The Bhagavad Gita Krishna-Dwaipayana Vyasa 67
68 Law 101: Everything You Need to Know about the American Legal System Jay M. Feinman 68
69 In Cold Blood Truman Capote علمی و فرهنگی باهره راسخ ترومن کاپوت به خونسردی 69
پ‍ی‍ک‍ان‌ پ‍ری‍وش‌ ش‍ه‍ام‍ت‌ ترومن کاپوت در ک‍م‍ال‌ خ‍ون‍س‍ردی‌:
ش‍رح‌ واق‍ع‍ی‌ ق‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار ن‍ف‍ر و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌
70 Civilization and Its Discontents Sigmund Freud روزگار نو بنفشه جعفر زیگموند فروید تمدن و ناکامی‌هایش 70
جامی محمود بهفروزی زیگموند فروید ملالت‌های تمدن
میعاد اندیشه رامرز ویانی زیگموند فروید تمدن و تشویش‌هایش
71 The Complete Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle طرح‌ ن‍و ک‍ری‍م‌ ام‍ام‍ی‌ آ. ک‍ان‍ن‌ دوی‍ل‌ م‍اج‍راه‍ای‌ ش‍رل‍وک‌ ه‍ول‍م‍ز، ک‍ارآگ‍اه‌ خ‍ص‍وص‍ی 71
هرمس، کتابهای کارآگاه مژده دقیقی آرتورکانن دویل داستانهای شرلوک هولمز
آریانگار‏‫ لیلا عیسی‌نیا سرآرتور کانن دویل ماجراهای شرلوک هولمز
72 My Life Bill Clinton روزگ‍ار‏‫‏ ک‍ی‍وم‍رث‌ پ‍ارس‍ای‌
گ‍ی‍س‍و پ‍ارس‍ای‌
ب‍ی‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ن‌ 72
آب‍ی‌‏‫‏‏ م‍ه‍دی‌ غ‍ب‍رای‍ی‌ ب‍ی‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ن‌
م‍ه‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ی‍ژن‌ اش‍ت‍ری‌ ب‍ی‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌ ی‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌
73 Bleak House Charles Dickens نگاه ابراهیم یونسی چارلز دیکنز خانه قانون‌زده 73
74 Inherit the Wind Jerome Lawrence حسین مسعودی‌خراسانی علمی و فرهنگی جروم لارنس
رابرت ای.لی
ارثیه باد 74
75 Scorpions: The Battles and Triumphs of FDR’s Great Supreme Court Justices Noah Feldman 75
76 Law’s Empire Ronald Dworkin 76
77 The Tempting of America Robert H. Bork 77
78 America’s Unwritten Constitution: The Precedents and Principles We Live Akhil Reed Amar 78
79 The Bill of Rights: Creation and Reconstruction Akhil Reed Amar 79
80 Homicide: A Year on the Killing Streets David Simon 80
81 Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America’s Struggle for Equality Richard Kluger 81
82 Louis D. Brandeis Melvin I. Urofsky 82
83 John Marshall: Definer of a Nation Jean Edward Smith 83
84 The Supreme Court William H. Rehnquist 84
85 A Treatise of Human Nature David Hume ققنوس‏‫ جلال پیکانی دیوید هیوم رساله‌ای درباره طبیعت آدمی 85
86 Chief Justice: A Biography of Earl Warren Ed Cray 86
87 Becoming Justice Blackmun: Harry Blackmun’s Supreme Court Journey Linda Greenhouse 87
88 Intellectual Property Law: A Practical Guide to Copyrights, Patents, Trademarks and Trade Secrets Victor D. Lopez 88
89 The Tyrannicide Brief: The Story of the Man Who Sent Charles I to the Scaffold Geoffrey Robertson 89
90 Do Good Well: Your Guide to Leadership, Action, and Social Innovation Nina Vasan 90
91 Theseus Grayson J. Stevens 91
92 Democracy in America Alexis de Tocqueville زوار رحمت‌الله مقدم آلکسی‌دو توکویل تحلیل دموکراسی در آمریکا 92
93 Personal Injuries (Kindle County Legal Thriller, #5) Scott Turow 93
94 Civil Law in America: A Minimalist Law Book Larry A. Berglas 94
95 Birdbrain Virginia Arthur 95
96 Courtroom Gladiator Albert J. Mestemaker 96
97 Hints on Advocacy: Intended for Practitioners In Civil And Criminal Courts: With Suggestions As To Opening A Case, Examination In Chief, Cross Examination, Re Examination, Reply, Conduct Of A Prosecution And Of A Defense, Etc., And Illustrative Cases Richard S. Harris 97
98 BIGLAW Lindsay Cameron 98
99 The Family Law A to Z: A Reference Book for Litigants and Students Ruth Langford 99
100 The Law Book: From Hammurabi to the International Criminal Court, 250 Milestones in the History of Law Michael H. Roffer 100