کتاب برتر

ارائه دهنده کتاب های برتر حوزه های مختلف

List Pic BookName Author ناشر مترجم نویسنده نام کتاب تصویر ردیف
1 Pride and Prejudice Jane Austen نشر نی رض‍ا رض‍ای‍ی‌ جین استین غرور و تعصب 1
علمی و فرهنگی صنعان صدیقی جین استین غرور و تعصب
پنجره‏‫ مهشید مجتهدزاده؛ ویراستار ربابه میرغیاثی جین استین غرور و تعصب
افق كیوان عبیدی‌آشتیانی جین استین غرور و تعصب
2 1984 George Orwell نیلوفر صالح حسینی جورج اورول 1984 2
جامی مهدی بهره مند جورج اورول 1984
3 The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald امیر کبیر کریم امامی اف. اسکات فیتزجرالد گتسبی بزرگ 3
ماهی رضا رضایی اف. اسکات فیتزجرالد گتسبی بزرگ
آوای مکتوب فاطمه جمالی اف. اسکات فیتزجرالد گتسبی بزرگ
دبیر عباس کرمی‌فر اف. اسکات فیتزجرالد گتسبی بزرگ
4 Jane Eyre Charlotte Brontë امیرکبیر مریم مویدی شارلوت برونته جین ایر 4
نی رضا رضایی شارلوت برونته جین ایر
افق نوشین ابراهیمی شارلوت برونته جین ایر
اردیبهشت مریم رسولی‌براردهی شارلوت برونته جین ایر
جامی محمدتقی بهرامی حران شارلوت برونته جین ایر
5 Crime and Punishment Fyodor Dostoyevsky خوارزمی مهری آهی فئودور داستایوسکی جنایت و مکافات‏‫ 5
نگاه اصغر رستگار فئودور داستایوسکی جنایت و مکافات‏‫
مرکز احد علیقلیان فیودور داستایفسکی جنایت و مکافات‏‫
6 Lolita Vladimir Nabokov هیرمند محمد‌اسماعیل فلزی ولادیمیر نابوکوف لولیتا 6
نگارستان کتاب ذبیح‌الله منصوری ولادیمیر نابوکوف لولیتا
7 The Adventures of Huckleberry Finn Mark Twain ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏ ه‍وش‍ن‍گ‌ پ‍ی‍رن‍ظر م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌ م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍اک‍ل‍ب‍ری‌ ف‍ی‍ن‌ 7
قدیانی سحرالسادات رخصت پناه م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌ هکلبری فین
کلاغ‏‫ ابراهیم گلستان م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌ هکلبری فین
ناژ‏‫ کیومرث پارسای م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌ م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍ک‍ل‍ب‍ری‌ ف‍ی‍ن‌
8 Wuthering Heights Emily Brontë نی رضا رضایی ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌ بلندیهای بادگیر 8
افق نوشین ابراهیمی ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌ بلندیهای بادگیر
ن‍گ‍اه‌‏‫ پ‍روی‍ز پ‍ژواک‌ ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد

( ب‍ل‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ب‍ادگ‍ی‍ر )

ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ داری‍وش‌ ش‍اه‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌ ‏‫ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد ( ب‍ل‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ب‍ادخیز ‍)‬
جامی علی اصغر بهرام بیگی ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌ بل‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ب‍ادگی‍ر: ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد
9 The Count of Monte Cristo Alexandre Dumas پنجره‏‫ اعظم جوزدانی
ویراستار: ربابه میرغیاثی
الکساندر دوما کنت مونت کریستو 9
پارسه روین ادیب. الکساندر دوما کنت مونت کریستو
گاج شایسته ابراهیمی الکساندر دوما کنت مونت کریستو
توس ماه منیر مینوی الکساندر دوما کنت مونت کریستو
افق م‍ح‍س‍ن‌ ف‍رزاد الکساندر دوما ک‍ن‍ت‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ری‍س‍ت‍و (م‍ت‍ن‌ ک‍وت‍اه‌ ش‍ده‌)
10 Of Mice and Men John Steinbeck علمی و فرهنگی پرویز داریوش جان‌ارنست اشتاین‌بک موشها و آدمها 10
ماهی سروش حبیبی جان‌ارنست اشتاین‌بک موشها و آدمها
11 Brave New World Aldous Huxley ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫ س‍ع‍ی‍د ح‍م‍ی‍دی‍ان
وی‍راس‍ت‍ار: ص‍ال‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
آل‍دوس‌ ه‍اک‍س‍ل‍ی‌ دن‍ی‍ای‌ ق‍ش‍ن‍گ‌ ن‍و 11
سمیر‏‫ رضا فاطمی آل‍دوس‌ ه‍اک‍س‍ل‍ی‌ دنیای شگفت‌انگیز نو
12 One Hundred Years of Solitude Gabriel García Márquez امیرکبیر بهمن فرزانه گابریل گارسیامارکز صد سال تنهایی 12
کتاب‌سرای نیک کاوه میرعباسی گابریل گارسیامارکز صد سال تنهایی
آریابان کیومرث پارسای گابریل گارسیامارکز صد سال تنهایی
13 Anna Karenina Leo Tolstoy ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫ س‍روش‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌ آنا کارنینا 13
سمیر: انتشارات گوتنبرگ قازار سیمونیان لئونیکلایویچ تولستوی آنا کارنینا
نگارستان کتاب منوچهر بیگدلی‌‌خمسه ل‍ئ‍و ت‍ول‍س‍ت‍وی‌ آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
اردیبهشت م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌ ل‍ئ‍و ت‍ول‍س‍ت‍وی‌ آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
دن‍ی‍ای‌ ن‍و‏‫، م‍ح‍م‍د م‍ج‍ل‍س‍ی‌ ل‍ئ‍و ت‍ول‍س‍ت‍وی‌ آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
14 The Brothers Karamazov Fyodor Dostoyevsky ناهید صالح حسینی فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي برادران کارامازوف 14
مجید به سخن پرويز شهدي فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي برادران کارامازوف
نشر مرکز احد علیقلیان فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي برادران کارامازوف
15 The Grapes of Wrath John Steinbeck ن‍گ‍اه‌‏‫ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ب‍ک‌ خ‍وش‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ش‍م‌ 15
امیرکبیر‏‫ شاهرخ مسکوب
عبدالرحیم احمدی
جان اشتاین‌بک خوشه‌های خشم
به سخن غلامرضا اسکندری جان استاین‌بک خوشه‌های خشم
16 Catch-22 Joseph Heller چشمه احسان نوروزی جوزف هلر تبصره‌ی ۲۲ 16
ماهی‏‫ حسن افشار جوزف هلر تبصره‌ی ۲۳
م‍رج‍ان‌ ک‍ام‍ب‍ی‍ز پ‍اک‌ف‍ر جوزف هلر ک‍ل‍ک‌ م‍رغ‍اب‍ی‌
17 Slaughterhouse-Five Kurt Vonnegut Jr. روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌ ک‍ورت‌ ون‍ه‌گ‍ات‌ س‍لاخ‌ خ‍ان‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۵ 17
کاغذ رنگی محمود برغشی کرت وانه‌گت کشتارگاه شماره پنج یا جنگ صلیبی کودکان، رقص اجباری با مرگ
راه معاصر‏‫‬ شاهرخ شاهرخیان کرت وانه گت س‍لاخ‌ خ‍ان‍ه‌ ش‍م‍اره‌ پنج
سبزوار: یوبان طاهره عباسی کورت‌ ونه‌گات‌جونیور س‍لاخ‌ خ‍ان‍ه‌ ش‍م‍اره‌ پنج
18 A Tale of Two Cities Charles Dickens نگاه‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ی‍ون‍س‍ی‌ چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز داس‍ت‍ان‌ دو ش‍ه‍ر 18
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی اب‍راه‍ی‍م‌ ی‍ون‍س‍ی‌ چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز داس‍ت‍ان‌ دو ش‍ه‍ر
افق نوشین ابراهیمی چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز داس‍ت‍ان‌ دو ش‍ه‍ر
ف‍رزان‌ روز‏ م‍ه‍رداد ن‍ب‍ی‍ل‍ی‌
ویراستار: طیبه توفیقی‌نیاکی
چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز داس‍ت‍ان‌ دو ش‍ه‍ر
به سخن، مجید‏‫ سیدجلیل شاهری‌لنگرودی چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز حکایت دو شهر
19 War and Peace Leo Tolstoy ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫ س‍روش‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ال‍س‍ت‍وی‌ جنگ و صلح 19
امیرکبیر‏‫ ک‍اظم‌ ان‍ص‍اری‌ ل‌.‌ن‌. ت‍ال‍س‍ت‍وی‌ جنگ و صلح
دب‍ی‍ر‬‏‫ ش‍ه‍لا ان‍س‍ان‍ی‌ ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌ ج‍ن‍گ‌ و ص‍ل‍ح
نگارستان کتاب داریوش شاهین
سوسن اردکانی
لئونیکلایویچ تالستوی ج‍ن‍گ‌ و ص‍ل‍ح
20 The Old Man and the Sea Ernest Hemingway نگاه محمد تقي فرامرزي ارنست همینگوی پیرمرد و دریا 20
به سخن،مجید مهدی افشار ارنست همینگوی پیرمرد و دریا
افق نازی عظیما ارنست همینگوی پیرمرد و دریا
خ‍وارزم‍ی‌ ن‍ج‍ف‌ دری‍اب‍ن‍دری‌ ارنست همینگوی پیرمرد و دریا
ابر سفید داریوش شاهین ارنست همینگوی پیرمرد و دریا
اردیبهشت مژگان جسری
سعید سلطانی‌یکتا
ارنست همینگوی پیرمرد و دریا
متن کامل دوزبانه انگلیسی – فارسی
21 Moby-Dick or, The Whale Herman Melville ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‬‏‫‏‏ پ‍روی‍ز داری‍وش‌ ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌ م‍وب‍ی‌دی‍ک‌، ی‍ا، وال‌ س‍ف‍ی‍د 21
نشر نی رضا روزبه ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌ موبی‌دیک
افق‏‫ نوشین ابراهیمی ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌ موبی‌دیک
قدیانی،کتابهای بنفشه سیده راضیه ابراهیمی ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌ موبی‌دیک
نیلوفر صالح حسینی
ویراستاران: پویا رفویی
پرویز طالب‌زاده
ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌ موبی دیک ،یا، نهنگ بحر
22 Don Quixote Miguel de Cervantes Saavedra ج‍ام‍ی‌ م‍ح‍م‍د ق‍اض‍ی‌ م‍ی‍گ‍ل‌ دو س‍روان‍ت‍س‌ دن‌ ک‍ی‍ش‍وت‌ 22
نخستین‏‫ شهاب‌الدین عباسی م‍ی‍گ‍ل‌ دو س‍روان‍ت‍س‌ دون کیشوت
23 The Metamorphosis and Other Stories Franz Kafka 23
24 East of Eden John Steinbeck روزگار‏‫ کیومرث پارسای ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌‌ب‍ک‌ ش‍رق‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ 24
مجید: به‌سخن پ‍روی‍ز ش‍ه‍دی‌ ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌‌ب‍ک‌ ش‍رق‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
نگارستان کتاب بهرام مقدادی ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌‌ب‍ک‌ ش‍رق‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
25 The Sound and the Fury William Faulkner ن‍گ‍اه‌‬‏‫ ب‍ه‍م‍ن‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ور وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر خ‍ش‍م‌ و ه‍ی‍اه‍و 25
ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫ ص‍ال‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر خ‍ش‍م‌ و ه‍ی‍اه‍و
بوتیمار کریم فرهادی وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر خ‍ش‍م‌ و ه‍ی‍اه‍و
آسو محمد ثقفی وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر خ‍ش‍م‌ و ه‍ی‍اه‍و
26 All Quiet on the Western Front Erich Maria Remarque ناهید س‍ی‍روس‌ ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌ آریش ماریا رمارک در غرب خبری نیست 26
ناهید رضا جولایی آریش ماریا رمارک در جبهه‌ی غرب خبری نیست
27 Ulysses James Joyce 27
28 The Name of the Rose Umberto Eco روزنه‏‫ رضا علیزاده اکو امبرتو نام گل سرخ 28
ش‍ب‍اوی‍ز‏‫‏‏ ش‍ه‍رام‌ طاه‍ری‌ اوم‍ب‍رت‍و اک‍و نام گل سرخ
29 The Scarlet Letter Nathaniel Hawthorne خ‍وارزم‍ی‌‏‫‬ س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ور ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ ه‍اث‍ورن‌ داغ‌ ن‍ن‍گ‌ 29
پیام پویا‏‫ مرضیه مهردوست ناتانیل هاثورن داغ‌ ن‍ن‍گ‌
30 The Master and Margarita Mikhail Bulgakov امیرکبیر بهمن فرزانه میخائیل بولگاکوف استاد و مارگریتا 30
تنویر ع‍ب‍اس‌ م‍ی‍لان‍ی‌ میخائیل بولگاکوف م‍رش‍د و م‍ارگ‍ری‍ت‍ا
یوبان منیژه آشنایی میخائیل بولگاکوف م‍رش‍د و م‍ارگ‍ری‍ت‍ا
اکباتان‏‫ سالومه مهوشان میخائیل بولگاکوف م‍رش‍د و م‍ارگ‍ری‍ت‍ا
31 Candide Voltaire ن‍گ‍اه‌‏‫ رض‍ا م‍رادی‌اس‍پ‍ی‍ل‍ی‌ ول‍ت‍ر س‍اده‌ دل‌: ک‍ان‍دی‍د 31
دبیر‏‫ احمد مقدم ول‍ت‍ر س‍اده‌ دل‌
علمی و فرهنگی جهانگیر افکاری فرانسوا ولتر‬‏ کاندید یا خوش‌بینی
32 David Copperfield Charles Dickens ثالث‏‫ لیلا سبحانی چارلز دیکنز دیوید کاپرفیلد 32
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌‏‫ ن‍اص‍ر ای‍ران‍دوس‍ت‌ چارلز دیکنز دیوید کاپرفیلد
امیر کبیر امیر باهور چارلز دیکنز دیوید کاپرفیلد
دب‍ی‍ر ث‍ری‍ا ن‍ظم‍ی‌ چارلز دیکنز دیوید کاپرفیلد
امیر کبیر م‍س‍ع‍ود رج‍ب‌ن‍ی‍ا چارلز دیکنز س‍رگ‍ذش‍ت‌ دی‍وی‍د ک‍اپ‍رف‍ی‍ل‍د
اف‍ق‌ م‍ح‍س‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ چارلز دیکنز زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ی‌ دی‍وی‍د ک‍اپ‍رف‍ی‍ل‍د
33 To the Lighthouse Virginia Woolf ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫ ص‍ال‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا وول‍ف‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ف‍ان‍وس‌ دری‍ای‍ی‌ 33
نگاه‏‫ خجسته کیهان وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا وول‍ف‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ف‍ان‍وس‌ دری‍ای‍ی‌
34 The Catcher in the Rye J.D. Salinger علمی و فرهنگی احمد کریمی جروم‌دیوید سالینجر ناطوردشت 34
جامی متین کریمی جروم‌دیوید سالینجر ناطوردشت
میلکان آراز بارسقیان جروم‌دیوید سالینجر ناطوردشت
آوای مکتوب شبنم اقبال‌زاده جروم‌دیوید سالینجر ناطوردشت
35 For Whom the Bell Tolls Ernest Hemingway امیرکبیر‏‫ رحیم نامور ارنست همینگوی زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید 35
جامی‏‫ علی سلیمی
ویراستار: جمشید رشیدی
ارنست همینگوی زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند
ناژ کیومرث پارسای ارنست همینگوی ناقوس برای که به صدا در می‌آید
افق مهدی غبرائی ارنست همینگوی این ناقوس مرگ کیست؟
36 Tess of the D’Urbervilles Thomas Hardy کاوش پرداز شهرناز محمدتقی تاماس هاردی دوشیزه تس اوربرویل 36
ن‍ش‍ر ن‍و‏ س‍ی‍روان‌ آزاد ت‍ام‍س‌ ه‍اردی‌ ت‍س‌ دورب‍روی‍ل‌
شیراز: ره‌آورد هنر حبیب‌اله رنجبر ت‍ام‍س‌ ه‍اردی‌ تس دختری از طایفه‌ی دربرویلز
دن‍ی‍ای‌ ن‍و م‍ی‍ن‍ا س‍راب‍ی‌ ت‍ام‍س‌ ه‍اردی‌ ت‍س‌
گویش نو‏ محمدصادق شریعتی ت‍ام‍س‌ ه‍اردی‌ باکره دوربرویلز
37 Invisible Man Ralph Ellison نهال نویدان مهشید میرحیدری هربرت‌جورج ولز مرد نامریی 37
ش‍ب‍اوی‍ز‏‫ ق‍اس‍م‌ ص‍ن‍ع‍وی‌ هربرت‌جورج ولز مرد نامریی
س‍پ‍ی‍ده‌‏‫ خ‍س‍رو ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ هربرت‌جورج ولز مرد نامریی
38 The Plague Albert Camus کتاب نشر نیکا‏ حسین کاظمی‌یزدی آلبر کامو طاعون 38
39 The Heart is a Lonely Hunter Carson McCullers اف‍ق‌ ش‍ه‍رزاد ل‍ولاچ‍ی‌
ویراستار: ارغوان غوث
ک‍ارس‍ن‌ م‍ک‌ ک‍ال‍رز ق‍ل‍ب‌، ش‍ک‍ارچ‍ی‌ ت‍ن‍ه‍ا 39
40 Things Fall Apart (The African Trilogy, #1) Chinua Achebe کتاب نشر نیکا‏ علی هداوند چینو آچه‌به همه چیز از هم می‌پاشد 40
افراز‏‫ کامروا ابراهیمی چینو آچه‌به همه‌چیز فرو می‌پاشد
سروش گ‍ل‍ری‍ز ص‍ف‍وی‍ان‌ چینو آچه‌به ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز ف‍رو م‍ی‌ری‍زد
41 Their Eyes Were Watching God Zora Neale Hurston 41
42 Brideshead Revisited : The Sacred and Profane Memories of Captain Charles Ryder : A Novel Evelyn Waugh مروارید سهیل سمی اولین وو باری دیگر ، برایدزهد 42
43 A Confederacy of Dunces John Kennedy Toole چشمه پیمان خاکسار جان‌کندی تول اتحادیه‌ی ابلهان 43
آسو‏‫ محمد ثقفی جان‌کندی اتحادیه ابلهان
44 Blindness José Saramago مروارید اسدالله امرایی ژوزه ساراماگو کوری 44
م‍رک‍ز‏‫‫ م‍ه‍دی‌ غ‍ب‍رائ‍ی‌ ژوزه ساراماگو کوری
روزگار کیومرث پارسای ژوزه ساراماگو کوری
مجید،به سخن زهره روشنفکر ژوزه ساراماگو کوری
45 The Awakening Kate Chopin 45
46 Blood Meridian, or the Evening Redness in the West Cormac McCarthy کوله‌ پشتی روشنک ضرابی کورمک مکارتی بعد از ظهر خونین یا سرخی غروب در غرب 46
47 I, Claudius (Claudius, #1) Robert Graves ناهید‏‫ ف‍ری‍دون‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌ راب‍رت‌ گ‍ری‍وز خدایگان ک‍ل‍ودی‍وس‌ 47
48 Infinite Jest David Foster Wallace 48
49 In Search of Lost Time (À la recherche du temps perdu #1-7) Marcel Proust ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‬‬‏‫ م‍ه‍دی‌ س‍ح‍اب‍ی‌ مارسل پروست در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ زم‍ان‌ از دس‍ت‌‌رف‍ت‍ه‌ 49
50 Sons and Lovers D.H. Lawrence چترنگ‏‫ مرتضی زارعی دی. اچ. لارنس پسران و عاشقان 50
متیس ناهید قادری
افسانه قادری
دی‍وی‍د‌ه‍رب‍رت‌ لارنس پسرها و عاشق‌ها
51 My Ántonia Willa Cather امیرکبیر پ‍روی‍ز داری‍وش‌ وی‍لا ک‍اذر آن‍ت‍ون‍ی‌ ی‍ای‌ م‍ن‌ 51
52 Middlemarch/Silas Marner/Amos Barton George Eliot دنیای نو م‍ی‍ن‍ا س‍راب‍ی‌ ج‍ورج‌ ال‍ی‍وت‌ م‍ی‍دل‌ م‍ارچ‌ 52
53 Light in August William Faulkner چ‍ش‍م‍ه‌‏‫ عب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر روش‍ن‍ائ‍ی‌ م‍اه‌ اوت‌ 53
54 The Tin Drum Günter Grass نیلوفر سروش حبيبي گونتر گراس طبل حلبی 54
55 All the King’s Men Robert Penn Warren 55
56 Ficciones Jorge Luis Borges 56
57 Vanity Fair William Makepeace Thackeray سیرجان: نشر وافی موحده‌السادات موسوی ویلیام تاکرای بازار مکاره 57
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ف‍رح‌ ی‍ک‍رن‍گ‍ی‌ (دواچ‍ی‌) وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ک‌ پ‍ی‍س‌ ت‍ک‍ری‌ ی‍اوه‌ ب‍ازار
58 To Kill a Mockingbird Harper Lee علمی و فرهنگی ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ م‍ی‍ررم‍ض‍ان‍ی‌ هارپر لی کشتن مرغ مینا 58
امیرکبیر ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ م‍ی‍ررم‍ض‍ان‍ی‌ هارپر لی کشتن مرغ مینا
59 Pale Fire Vladimir Nabokov نسل نواندیش همن خسروی
ویراستار: حمیده رستمی
ولادیمیر نابوکف آتش کم‌فروغ 59
60 The House of Mirth Edith Wharton 60
61 The Magic Mountain Thomas Mann نگاه حسن نکوروح توماس مان کوه جادو 61
62 Dead Souls Nikolai Gogol نیلوفر‏‫ فریدون مجلسی نیکولای گوگول مردگان زرخرید “رعایای مرده “ 62
فرهنگ معاصر‏ ک‍اظم‌ ان‍ص‍اری‌ ن‍ی‍ک‍لا واس‍ی‍ل‍ی‍وی‍چ‌ گ‍وگ‍ول‌ ن‍ف‍وس‌ م‍رده‌
63 Tropic of Cancer Henry Miller ققنوس‏‫ سهیل سمی هنری میلر مدار راس‌السرطان 63
64 The Maltese Falcon, The Thin Man, Red Harvest Dashiell Hammett روزنه کار پرویز نصیری داشیل همت شاهین مالت 64
65 The History of Tom Jones, a Foundling Henry Fielding ن‍ی‍ل‍وف‍ر‬‬‬‏‫ اح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌ح‍ک‍اک‌ ه‍ن‍ری‌ ف‍ی‍ل‍دی‍ن‍گ‌ س‍رگ‍ذش‍ت‌ ت‍ام‌ ج‍ون‍ز ک‍ودک‌ س‍رراه‍ی‌ 65
66 The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman Laurence Sterne نگاه‏‫‏ ابراهیم یونسی لارنس استرن زندگانی و عقاید آقای تریسترام شندی 66
67 Cancer Ward Aleksandr Solzhenitsyn امیرکبیر‏‫ سعدالله علیزاده الکساندر سولژنیتسین بخش سرطان 67
68 Gilead (Gilead, #1) Marilynne Robinson آموت مرجان محمدی مریلین رابینسون ‏‫گیلیاد 68
69 Cat’s Eye Margaret Atwood (Goodreads Author) مروارید‏‫ سهیل سمی مارگارت اتوود چشم گربه 69
70 An American Tragedy Theodore Dreiser ه‍اش‍م‍ی‌‏‫ س‍ع‍ی‍د ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ت‍ئ‍ودور درای‍زر ت‍راژدی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ 70
71 The Adventures of Augie March Saul Bellow 71
72 Death Comes for the Archbishop Willa Cather شورآفرین سلما رضوان‌جو ویلا کتر مرگ به سراغ اسقف اعظم می‌آید 72
73 Rabbit Angstrom: The Four Novels John Updike 73
74 V. Thomas Pynchon 74
75 Lost Illusions Honoré de Balzac 75
76 The Alexandria Quartet (The Alexandria Quartet #1-4) Lawrence Durrell 76
77 The Stranger Albert Camus آسو‏‫ زهرا حنیفه‌پور
محمد ثقفی
آلبر کامو بیگانه 77
آراسپ مهرداد انتظاری آلبر کامو بیگانه
چلچله سميرا غريبی آلبر کامو بیگانه
سبزوار: انتشارات یوبان مینا آذری آلبر کامو بیگانه
78 A House for Mr Biswas V.S. Naipaul نیلوفر‏‫ م‍ه‍دی‌ غ‍ب‍رائ‍ی‌ و. س‌. ن‍ای‍پ‍ل‌ خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ آق‍ای‌ ب‍ی‍س‍واس‌ 78
79 The Forsyte Saga (The Forsyte Chronicles, #1-3) John Galsworthy 79
80 Bridge of Sighs Richard Russo (Goodreads Author) 80
81 Adam Bede George Eliot نشر نی‏‫ رضا رضایی جورج الیوت ادام بید: قصه باشکوه همدلی‌ها 81
82 Under the Volcano Malcolm Lowry نیلوفر‏‫ صالح حسینی مالکولم لاوری زیر کوه آتشفشان 82
83 The Sot-Weed Factor John Barth 83
84 Jazz Toni Morrison آف‍ری‍ن‍ه‌‏‫ سه‍ی‍ل‌ س‍م‍ی‌ تون‍ی‌ م‍وری‍س‍ون‌ ج‍از 84
85 Therese Raquin Émile Zola نیماژ پرویز احمدی‌نژاد
ويراستار: ياسمین حشدری
امیل زولا ترز راکن
درام ناتورالیستی در چهار پرده
85
86 Finnegans Wake James Joyce 86
87 The Tale of Genji Murasaki Shikibu 87
88 The Recognitions William Gaddis 88
89 The Vicar of Wakefield Oliver Goldsmith آش‍ی‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ داود آل‌م‍ح‍م‍د ال‍ی‍ور گ‍ل‍د‌اس‍م‍ی‍ت‌ ک‍ش‍ی‍ش‌ ده‍ک‍ده‌‏‫ 89
90 Mason & Dixon Thomas Pynchon 90
91 The Tenth Man Graham Greene ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ص‍م‍د م‍ق‍دم‌ گ‍راه‍ام‌ گ‍ری‍ن‌ م‍رد ده‍م‌ 91
فرزان روز‏ مهران توکلی گ‍راه‍ام‌ گ‍ری‍ن‌ م‍رد ده‍م‌
92 Life and Fate Vasily Grossman نیلوفر سروش حبیبی واس‍ی‍ل‍ی‌ گ‍روس‍م‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ و س‍رن‍وش‍ت‌ 92
93 Humboldt’s Gift Saul Bellow ققنوس‏‫ سهیل سمی سال بلو هدیه هومبولت 93
دبیر‏‫ عباس کرمی‌فر سال بلو هدیه هومبولت
94 JR William Gaddis 94
95 1919 (U.S.A., #2) John Dos Passos ه‍اش‍م‍ی‌ س‍ع‍ی‍د ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ج‍ان‌ دوس‌پ‍اس‍وس‌ ی‍ن‍گ‍ه‌ دن‍ی‍ا (۲) س‍ال‌ ۱۹۱۹ 95
96 The Death of Virgil Hermann Broch 96
97 Middlesex Jeffrey Eugenides دانژه نوشین ریشهری جفری اوژنیدس میدل‌سکس 97
98 Native Son Richard Wright ن‍ق‍ره‌‏‫ س‍ع‍ی‍د ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ری‍چ‍ارد رای‍ت‌ خ‍ان‍ه‌زاد 98
آب‍ادان‌: پ‍رس‍ش‌‏‫ س‍ع‍ی‍د ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ری‍چ‍ارد رای‍ت‌ خ‍ان‍ه‌زاد
99 The Tunnel William H. Gass 99
100 Darconville’s Cat Alexander Theroux 100