کتاب برتر

ارائه دهنده کتاب های برتر حوزه های مختلف

ردیف
تصویر
نام کتاب
نویسنده
مترجم
ناشر
BookName
1
ثروت ملل
آدام اسمیت
سیروس ابراهیم‌زاده
پیام
The Wealth of Nations
2
کاپیتال (سرمایه)
کارل مارکس ل. میشل
محمود
بی‌نا
Das Kapital
3
راه بردگی
فریدریش‌فون هایک
فریدون تفضلی ، حمید پاداش
نگاه معاصر
The Road to Serfdom
3
راه بردگی
فریدریش‌فون هایک
حسین فلاحی
آماره‏‫
4
نظریه عمومی اشتغال ، بهره و پول
جان میناردکینز
منوچهر فرهنگ
نی‬‏‫‏
The General Theory of Employment, Interest, and Money
5
دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه
نائومی کلاین
خلیل(مهرداد) شهابی٬ میر‌محمود نبوی
اختران، آمه‬‬‏‫
The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism
6
اقتصاد در یک درس
هنری هزلیت
محمد‌حسین وقار
اطلاعات‏‫
Economics in One Lesson: The Shortest & Surest Way to Understand Basic Economics
6
اقتصاد در یک درس
هنری هازلیت
محسن رنجبر، نیلوفر اورعی
دنیای اقتصاد
7
-
-
-
-
Debt: The First 5,000 Years
8
-
-
-
-
Naked Economics: Undressing the Dismal Science
9
-
-
-
-
Human Action: A Treatise on Economics
10
اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد
ت‍وم‍اس‌ س‍وئ‍ل‌
م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ وق‍ار
اطلاع‍ات‌‏‫
Basic Economics: A Citizen's Guide to the Economy
11
سرمایه در سدۀ بیست و یکم
توماس پیکتی
علی صباغی، محمدرضا فرهادی‌پور
آمه
Capital in the Twenty-First Century
11
سرمایه در سدۀ بیست و یکم
توماس پیکتی
ناصر زرافشان
نگاه
11
سرمایه در سدۀ بیست و یکم
توماس پیکتی
اصلان قودجانی
نقد فرهنگ
11
سرمایه در سدۀ بیست و یکم
توماس پیکتی
منصور بیطرف، متین پدرام، محسن قاسمی
دنیای اقتصاد
12
-
-
-
-
This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate
13
ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ن‍اگ‍وار آن‌
ج‍وزف‌ اس‍ت‍ی‍گ‍ل‍ی‍ت‍ز
م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍اوف‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫
Globalization and Its Discontents
13
ج‍ه‍ان‍ی‌س‍ازی‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ آن‌
ج‍وزف‌ اس‍ت‍ی‍گ‍ل‍ی‍ت‍ز
ح‍س‍ن‌ گ‍ل‍ری‍ز
ن‍ی‌
14
-
-
-
-
The Ecological Rift
15
آزادی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌
م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ و. رز ف‍ری‍دم‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ک‍ی‍م‌زاده‌ ج‍ه‍رم‍ی‌
ف‍رزان‌ روز
Free to Choose: A Personal Statement
15
آزادی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌
م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ و. رز ف‍ری‍دم‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ک‍ی‍م‌زاده‌ ج‍ه‍رم‍ی‌
پ‍ارس‍ی‌
16
-
-
-
-
Debunking Economics - Revised and Expanded Edition: The Naked Emperor Dethroned?
17
اقتصاد، علم انگیزه‌ها
استون دی‌لویت
امیرحسین توکلی
سبزان‏‫
Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything (Freakonomics, #1)
18
-
-
-
-
Man, Economy, and State: With Power and Market - Scholar's Edition
19
-
-
-
-
The Art of Startup Fundraising
20
تفکر، سریع و آهسته
دانیل کانمن
نغمه رضوی
هورمزد
Thinking, Fast and Slow
20
تفکر، سریع و کند
دانیل کانمن
فروغ تالوصمدی
در دانش بهمن
21
ک‍اپ‍ی‍ت‍ال‍ی‍س‍م‌، س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌
ج‍وزف‌ ا. ش‍وم‍پ‍ی‍ت‍ر
ح‍س‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
Capitalism, Socialism and Democracy
22
مانیفیست حزب کمونیست
کارل مارکس فردریش انگلس
ولی محمدجعفری
راش
The Communist Manifesto
22
مانیفست کمونیسم
کارل مارکس فردریش انگلس
مرضیه خسروی
روزگار نو
22
مانیفست کمونیست
کارل مارکس فردریش انگلس
مسعود صابری
طلایه پرسو‏‫
23
فیلسوفان دنیایی: زندگی، دوران و ایده‌های اندیشمندان بزرگ اقتصاد سیاسی
رابرت ال هیلبرونر
علیرضا ربیع
تبریز: فروزش
The Worldly Philosophers
23
ب‍زرگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد: زن‍دگ‍ان‍ی‌، زم‍ان‍ه‌، و ع‍ق‍ای‍د ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ای‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
رابرت ال هیلبرونر
اح‍م‍د ش‍ه‍س‍ا
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
24
دگرگونی بزرگ : خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما
کارل پولانی
محمد مالجو
شیرازه
The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time
25
-
-
-
-
Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy
26
قوی سیاه: اندیشه‌ورزی پیرامون ریسک
نسیم‌نیکلاس طالب
محمدابراهیم محجوب
آریانا قلم‏‫
The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable
27
بانکدار فقرا
محمد یونس
لاله وطن‌دوست
گرایش تازه
Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty
27
‏‫بانک تهیدستان‬‏‫: وام‌های کوچک، ابزار مبارزه با فقر جهانی
محمد یونس
علی بابایی ...[ و دیگران]‬‏‫
دنیای اقتصاد
28
برآمدن پول: تاریخ مالی جهان
نیال فرگوسن
شهلا طهماسبی، احمد محمدی
اختران
The Ascent of Money: A Financial History of the World
29
-
-
-
-
The Social Contract, a Discourse on the Origin of Inequality, and a Discourse on Political Economy
30
ث‍روت‌ و ف‍ق‍ر م‍ل‍ل‌: چ‍را ب‍ع‍ض‍ی‌‌ه‍ا چ‍ن‍ان‌ ث‍روت‍م‍ن‍دن‍د و ب‍ع‍ض‍ی‌‌ه‍ا چ‍ن‍ی‍ن‌ ف‍ق‍ی‍ر؟
دی‍وی‍د س‌. ل‍ن‍دز
اص‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor
31
رویارویی کاپیتالیزم و سوسیالیزم ؟
جان‌استوارت میل
حسین فلاحی ویراستار: فرهاد نوع‌پرست
آماره
Principles of Political Economy: And Chapters on Socialism
32
بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ دلایل، راه‌های برون رفت
پل کراگمن
میرحسین توکلی
شرکت سهامی بیمه البرز
The Return of Depression Economics
33
سقوط آزاد: امریکا، بازارهای آزاد و غرق شدن اقتصاد جهانی
جوزف‌ای. استیگلیتز
امیر عزیزی
موسسه انتشارات کتاب نشر
Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy
34
تاریخ مختصر نئولیبرالیسم
دیوید هاروی
محمود عبدالله‌زاده
اختران‏‫
A Brief History of Neoliberalism
35
دید اقتصادی: داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد
پیتر‌دی شیف اندرو‌جی شیف
سهند حمزه‌ئی
آریانا قلم
How an Economy Grows and Why It Crashes
35
‏‫چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد: یک داستان اقتصادی
پیتر‌دی شیف اندرو‌جی شیف
حمیدرضا ارباب
نی
36
چگونه ذهن زیبایی داشته باشیم
ادوارد دبونو
لیلا شاپوریان
قطره‏‫
A Beautiful Mind
36
چگونه ذهن زیبا داشته باشیم؟
ادوارد دبونو
امیر دانش‌زاده
هنگام
37
-
-
-
-
Economics: The User's Guide
38
-
-
-
-
How Rich Countries Got Rich And Why Poor Countries Stay Poor
39
-
-
-
-
Meltdown: A Free-Market Look at Why the Stock Market Collapsed, the Economy Tanked, and the Government Bailout Will Make Things Worse
40
-
-
-
-
No Logo
41
-
-
-
-
Reclaim: The Septemist Manifesto
42
-
-
-
-
The Undercover Economist
43
-
-
-
-
A Game as Old as Empire: The Secret World of Economic Hit Men and the Web of Global Corruption
44
معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری
دیوید هاروی
مجید امینی
کلاغ‏‫
The Enigma of Capital: And the Crises of Capitalism
45
-
-
-
-
ECONned: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy and Corrupted Capitalism
46
-
-
-
-
How Markets Work: Disequilibrium, Entrepreneurship and Discovery
47
-
-
-
-
Economic Science and the Austrian Method
48
-
-
-
-
On Colonialism
49
-
-
-
-
Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America
50
-
-
-
-
The Bush Agenda: Invading the World, One Economy at a Time
51
استیو جابز
والتر ایزاکسون
مهدی ابراهیمی
صانعی
Steve Jobs
52
-
-
-
-
The Condition of the Working Class in Engl
53
-
-
-
-
Crony Capitalism in America: 2008-2012
54
-
-
-
-
Free Prices Now!
55
ک‍وچ‍ک‌ زی‍ب‍اس‍ت
ارن‍س‍ت‌ ف‍ری‍دری‍ک‌ ش‍وم‍اخ‍ر
ع‍ل‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
سروش‏‫‏‏
Small is Beautiful: A study of economics as if people mattered
56
فرهنگ و رفاه حقایقی درباره بازار‌ها چرا بعضی از ملل ثروتمند ولی غالب ملتها فقیر باقی می‌مانند
جان کی
شیرین لارودی
موسسه میثاق همکاران
The Truth About Markets: Their Genius, Their Limits, Their Follies
57
ن‍ظری‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ تن‌آسا
ت‍ورس‍ت‍ی‍ن‌ وب‍ل‍ن
ف‍ره‍ن‍گ‌ ارش‍اد
ن‍ی‌
The Theory of the Leisure Class
57
طبقه تن‌پرور
ت‍ورس‍ت‍ی‍ن‌ وب‍ل‍ن
سیما زائررفیعی
روزگار نو
58
-
-
-
-
Applied Economics: Thinking Beyond Stage One
59
-
-
-
-
Captive State: The Corporate Takeover of Britain
60
چین دنیا را تکان می‌دهد
تد. فیشن .من
رضا افتخاری
مشهد: بامشاد‏‫
China Inc
61
-
-
-
-
Austerity: The History of a Dangerous Idea
62
جنگ‌های ارزی: روایتی حیرت‌انگیز از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طلا
جیمز ریکاردز
حسین راهداری
دنیای اقتصاد
Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis
62
جنگ‌های ارزی: روند شکل‌گیری بحران‌های جهانی بعدی
جیمز ریکاردز
رحیم میلانی‌بناب؛ ویراستاران مهدی قدوسی،‌ امیررضا قائمی.
ناجی‌نشر
63
-
-
-
-
Butterfly Economics: A New General Theory of Social and Economic Behavior
64
-
-
-
-
The Big Short: Inside the Doomsday Machine
65
-
-
-
-
This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly
66
-
-
-
-
Development, Geography, and Economic Theory
67
نیکوکاران بدطینت : اسراری از گناهکاری ملل ثروتمند و تاریخ سرمایه‌داری تهدیدی برای خوشبختی جهانی
ها-جون چانگ
عادل پیغامی٬ امیر عزیزی٬ زهرا ایجی
‏‫دانشگاه امام صادق
Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism
68
سیب‌زمینی‌های سیاه
سوزان کمپل بارتولتی
حسین مسیگل، حبیب‌الله حمزه‌زرقانی
شیراز: ارم شیراز
The Irish Famine
69
-
-
-
-
The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron
70
-
-
-
-
Crash Proof 2.0: How to Profit from the Economic Collapse
71
-
-
-
-
The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too
72
-
-
-
-
Colonialism and Neocolonialism
73
-
-
-
-
The Economics Anti-Textbook: A Critical Thinker's Guide to Microeconomics
74
-
-
-
-
Green Illusions
75
‏‫حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد‬
توماس ساول
سجاد امیری، جواد قربانی‌آتانی
دنیای اقتصاد‬
Economic Facts and Fallacies
75
درستها و نادرستهای اقتصاد
توماس سوئل
محمدحسین وقار
اطلاعات‏‫‬
76
-
-
-
-
Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game
77
-
-
-
-
The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers
78
راز س‍رم‍ای‍ه‌
ه‍رن‍ان‍دو دوس‍وت‍و
ف‍ری‍دون‌ ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌
ن‍ی‌
The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else
79
-
-
-
-
SuperFreakonomics: Global Cooling, Patriotic Prostitutes And Why Suicide Bombers Should Buy Life Insurance
80
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ت‍مول‌
ج‍ان‌ک‍ن‍ت‌ گ‍ال‌ ب‍رای‍ث‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ج‍ره‌
دانشگاه تهران
The Affluent Society
81
-
-
-
-
The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress
82
-
-
-
-
A Random Walk Down Wall Street
83
-
-
-
-
The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythym of History
84
-
-
-
-
The Accidental Theorist and Other Dispatches from the Dismal Science
85
-
-
-
-
The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism
86
-
-
-
-
Dignity and Defiance: Stories from Bolivia's Challenge to Globalization
87
-
-
-
-
The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups
88
-
-
-
-
Traders, Guns & Money: Knowns and Unknowns in the Dazzling World of Derivatives
89
-
-
-
-
Thieves' World: The Threat of the New Global Network of Organized Crime
90
-
-
-
-
The Penguin Dictionary of Economics
91
-
-
-
-
The Oxford Handbook of Political Economy
92
-
-
-
-
Cast Away: For these reasons
93
-
-
-
-
The Masculine Mind: Alpha Male Life Lessons on Careers, Money, Relationships & Women
94
-
-
-
-
The House of Medici: Its Rise and Fall
95
ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ آزادی‌
آم‍ارت‍ی‍اس‍ن‌
م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د ن‍وری‌‌ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ی‌
Development as Freedom
95
ت‍وس‍ع‍ه‌ به مثابه آزادی‌
آم‍ارت‍ی‍اس‍ن‌
حسین راغفر
کویر
95
ت‍وس‍ع‍ه‌ به مثابه آزادی‌
آم‍ارت‍ی‍اس‍ن‌
وحید محمودی
دستان
95
ت‍وس‍ع‍ه‌ به مثابه آزادی‌
آم‍ارت‍ی‍اس‍ن‌
اح‍م‍د م‍وث‍ق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
96
-
-
-
-
Year 501: The Conquest Continues
97
-
-
-
-
What Has Government Done to Our Money? and The Case for the 100 Percent Gold Dollar
98
-
-
-
-
Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises
99
-
-
-
-
The Complacent Class: The Self-Defeating Quest for the American Dream
100
-
-
-
-
The Medieval Market Economy