کتاب برتر

ارائه دهنده کتاب های برتر حوزه های مختلف

ردیف
تصویر
نام کتاب
نویسنده
مترجم
ناشر
BookName
1
غرور و تعصب
جین استین
صنعان صدیقی
علمی و فرهنگی
Pride and Prejudice
1
غرور و تعصب
جین استین
رض‍ا رض‍ای‍ی‌
نشر نی
1
غرور و تعصب
جین استین
مهشید مجتهدزاده؛ ویراستار ربابه میرغیاثی
پنجره‏‫
1
غرور و تعصب
جین استین
كیوان عبیدی‌آشتیانی
افق
2
1984
جورج اورول
صالح حسینی
نیلوفر
1984
2
1984
جورج اورول
مهدی بهره مند
جامی
3
گتسبی بزرگ
اف. اسکات فیتزجرالد
کریم امامی
امیر کبیر
The Great Gatsby
3
گتسبی بزرگ
اف. اسکات فیتزجرالد
رضا رضایی
ماهی
3
گتسبی بزرگ
اف. اسکات فیتزجرالد
فاطمه جمالی
آوای مکتوب
3
گتسبی بزرگ
اف. اسکات فیتزجرالد
عباس کرمی‌فر
دبیر
4
جین ایر
شارلوت برونته
مریم مویدی
امیرکبیر
Jane Eyre
4
جین ایر
شارلوت برونته
رضا رضایی
نی
4
جین ایر
شارلوت برونته
نوشین ابراهیمی
افق
4
جین ایر
شارلوت برونته
مریم رسولی‌براردهی
اردیبهشت
4
جین ایر
شارلوت برونته
محمدتقی بهرامی حران
جامی
5
جنایت و مکافات‏‫
فئودور داستایوسکی
مهری آهی
خوارزمی
Crime and Punishment
5
جنایت و مکافات‏‫
فئودور داستایوسکی
اصغر رستگار
نگاه
5
جنایت و مکافات‏‫
فیودور داستایفسکی
احد علیقلیان
مرکز
6
لولیتا
ولادیمیر نابوکوف
محمد‌اسماعیل فلزی
هیرمند
Lolita
6
لولیتا
ولادیمیر نابوکوف
ذبیح‌الله منصوری
نگارستان کتاب
7
م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍اک‍ل‍ب‍ری‌ ف‍ی‍ن‌
م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌
ه‍وش‍ن‍گ‌ پ‍ی‍رن‍ظر
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏
The Adventures of Huckleberry Finn
7
هکلبری فین
م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌
سحرالسادات رخصت پناه
قدیانی
7
هکلبری فین
م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌
ابراهیم گلستان
کلاغ‏‫
7
هکلبری فین
م‍ارک‌ ت‍وای‍ن‌
کیومرث پارسای
ناژ‏‫
8
بلندیهای بادگیر
ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌
رضا رضایی
نی
Wuthering Heights
8
بلندیهای بادگیر
ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌
نوشین ابراهیمی
افق
8
ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد ( ب‍ل‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ب‍ادگ‍ی‍ر )
ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌
پ‍روی‍ز پ‍ژواک‌
ن‍گ‍اه‌‏‫
8
‏‫ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد ( ب‍ل‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ب‍ادخیز ‍)‬
ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌
داری‍وش‌ ش‍اه‍ی‍ن‌
ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
8
بل‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ب‍ادگی‍ر: ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد
ام‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رون‍ت‍ه‌
علی اصغر بهرام بیگی
جامی
9
کنت مونت کریستو
الکساندر دوما
اعظم جوزدانی ویراستار: ربابه میرغیاثی
پنجره‏‫
The Count of Monte Cristo
9
کنت مونت کریستو
الکساندر دوما
روین ادیب.
پارسه
9
کنت مونت کریستو
الکساندر دوما
شایسته ابراهیمی
گاج
9
کنت مونت کریستو
الکساندر دوما
ماه منیر مینوی
توس
10
موشها و آدمها
جان‌ارنست اشتاین‌بک
پرویز داریوش
علمی و فرهنگی
Of Mice and Men
10
موشها و آدمها
جان‌ارنست اشتاین‌بک
سروش حبیبی
ماهی
11
دن‍ی‍ای‌ ق‍ش‍ن‍گ‌ ن‍و
آل‍دوس‌ ه‍اک‍س‍ل‍ی‌
س‍ع‍ی‍د ح‍م‍ی‍دی‍ان وی‍راس‍ت‍ار: ص‍ال‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫
Brave New World
11
دنیای شگفت‌انگیز نو
آل‍دوس‌ ه‍اک‍س‍ل‍ی‌
رضا فاطمی
سمیر‏‫
12
صد سال تنهایی
گابریل گارسیامارکز
بهمن فرزانه
امیرکبیر
One Hundred Years of Solitude
12
صد سال تنهایی
گابریل گارسیامارکز
کاوه میرعباسی
کتاب‌سرای نیک
12
صد سال تنهایی
گابریل گارسیامارکز
کیومرث پارسای
آریابان
13
آنا کارنینا
ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
س‍روش‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫
Anna Karenina
13
آنا کارنینا
لئونیکلایویچ تولستوی
قازار سیمونیان
سمیر: انتشارات گوتنبرگ
13
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
ل‍ئ‍و ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
منوچهر بیگدلی‌‌خمسه
نگارستان کتاب
13
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
ل‍ئ‍و ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌
اردیبهشت
13
آن‍ا ک‍ارن‍ی‍ن‍ا
ل‍ئ‍و ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
م‍ح‍م‍د م‍ج‍ل‍س‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و‏‫،
14
برادران کارامازوف
فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي
صالح حسینی
ناهید
The Brothers Karamazov
14
برادران کارامازوف
فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي
پرويز شهدي
مجید به سخن
14
برادران کارامازوف
فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي
احد علیقلیان
نشر مرکز
15
خ‍وش‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ش‍م‌
ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ب‍ک‌
ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌
ن‍گ‍اه‌‏‫
The Grapes of Wrath
15
خوشه‌های خشم
جان اشتاین‌بک
شاهرخ مسکوب عبدالرحیم احمدی
امیرکبیر‏‫
15
خوشه‌های خشم
جان استاین‌بک
غلامرضا اسکندری
به سخن
16
تبصره‌ی ۲۲
جوزف هلر
احسان نوروزی
چشمه
Catch-22
16
تبصره‌ی ۲۳
جوزف هلر
حسن افشار
ماهی‏‫
16
ک‍ل‍ک‌ م‍رغ‍اب‍ی‌
جوزف هلر
ک‍ام‍ب‍ی‍ز پ‍اک‌ف‍ر
م‍رج‍ان‌
17
س‍لاخ‌ خ‍ان‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۵
ک‍ورت‌ ون‍ه‌گ‍ات‌
ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
Slaughterhouse-Five
17
کشتارگاه شماره پنج یا جنگ صلیبی کودکان، رقص اجباری با مرگ
کرت وانه‌گت
محمود برغشی
کاغذ رنگی
17
س‍لاخ‌ خ‍ان‍ه‌ ش‍م‍اره‌ پنج
کرت وانه گت
شاهرخ شاهرخیان
راه معاصر‏‫‬
17
س‍لاخ‌ خ‍ان‍ه‌ ش‍م‍اره‌ پنج
کورت‌ ونه‌گات‌جونیور
طاهره عباسی
سبزوار: یوبان
18
داس‍ت‍ان‌ دو ش‍ه‍ر
چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز
اب‍راه‍ی‍م‌ ی‍ون‍س‍ی‌
نگاه‌
A Tale of Two Cities
18
داس‍ت‍ان‌ دو ش‍ه‍ر
چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز
اب‍راه‍ی‍م‌ ی‍ون‍س‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی
18
داس‍ت‍ان‌ دو ش‍ه‍ر
چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز
نوشین ابراهیمی
افق
18
داس‍ت‍ان‌ دو ش‍ه‍ر
چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز
م‍ه‍رداد ن‍ب‍ی‍ل‍ی‌ ویراستار: طیبه توفیقی‌نیاکی
ف‍رزان‌ روز‏
18
حکایت دو شهر
چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍ز
سیدجلیل شاهری‌لنگرودی
به سخن، مجید‏‫
19
جنگ و صلح
ل‍ئ‍ون‌ ت‍ال‍س‍ت‍وی‌
س‍روش‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫
War and Peace
19
جنگ و صلح
ل‌.‌ن‌. ت‍ال‍س‍ت‍وی‌
ک‍اظم‌ ان‍ص‍اری‌
امیرکبیر‏‫
19
ج‍ن‍گ‌ و ص‍ل‍ح
ل‍ئ‍ون‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
ش‍ه‍لا ان‍س‍ان‍ی‌
دب‍ی‍ر‬‏‫
19
ج‍ن‍گ‌ و ص‍ل‍ح
لئونیکلایویچ تالستوی
داریوش شاهین سوسن اردکانی
نگارستان کتاب
20
پیرمرد و دریا
ارنست همینگوی
نگاه
The Old Man and the Sea
20
پیرمرد و دریا
ارنست همینگوی
مهدی افشار
به سخن،مجید
20
پیرمرد و دریا
ارنست همینگوی
نازی عظیما
افق
20
ارنست همینگوی
ن‍ج‍ف‌ دری‍اب‍ن‍دری‌
خ‍وارزم‍ی‌
20
پیرمرد و دریا
ارنست همینگوی
داریوش شاهین
ابر سفید
20
پیرمرد و دریا متن کامل دوزبانه انگلیسی - فارسی
ارنست همینگوی
مژگان جسری سعید سلطانی‌یکتا
اردیبهشت
21
م‍وب‍ی‌دی‍ک‌، ی‍ا، وال‌ س‍ف‍ی‍د
ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌
پ‍روی‍ز داری‍وش‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‬‏‫‏‏
Moby-Dick or, The Whale
21
موبی‌دیک
ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌
رضا روزبه
نشر نی
21
موبی‌دیک
ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌
نوشین ابراهیمی
افق‏‫
21
موبی‌دیک
ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌
سیده راضیه ابراهیمی
قدیانی،کتابهای بنفشه
21
موبی دیک ،یا، نهنگ بحر
ه‍رم‍ان‌ م‍ل‍وی‍ل‌
صالح حسینی ویراستاران: پویا رفویی پرویز طالب‌زاده
نیلوفر
22
دن‌ ک‍ی‍ش‍وت‌
م‍ی‍گ‍ل‌ دو س‍روان‍ت‍س‌
م‍ح‍م‍د ق‍اض‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
Don Quixote
22
دون کیشوت
م‍ی‍گ‍ل‌ دو س‍روان‍ت‍س‌
شهاب‌الدین عباسی
نخستین‏‫
23
-
-
-
-
The Metamorphosis and Other Stories
24
ش‍رق‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌‌ب‍ک‌
کیومرث پارسای
روزگار‏‫
East of Eden
24
ش‍رق‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌‌ب‍ک‌
پ‍روی‍ز ش‍ه‍دی‌
مجید: به‌سخن
24
ش‍رق‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌‌ب‍ک‌
بهرام مقدادی
نگارستان کتاب
25
خ‍ش‍م‌ و ه‍ی‍اه‍و
وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر
ب‍ه‍م‍ن‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ور
ن‍گ‍اه‌‬‏‫
The Sound and the Fury
25
خ‍ش‍م‌ و ه‍ی‍اه‍و
وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر
ص‍ال‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫
25
خ‍ش‍م‌ و ه‍ی‍اه‍و
وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر
کریم فرهادی
بوتیمار
25
خ‍ش‍م‌ و ه‍ی‍اه‍و
وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر
محمد ثقفی
آسو
26
در غرب خبری نیست
آریش ماریا رمارک
س‍ی‍روس‌ ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌
ناهید
All Quiet on the Western Front
26
در جبهه‌ی غرب خبری نیست
آریش ماریا رمارک
رضا جولایی
ناهید
27
-
-
-
-
Ulysses
28
نام گل سرخ
اکو امبرتو
رضا علیزاده
روزنه‏‫
The Name of the Rose
28
نام گل سرخ
اوم‍ب‍رت‍و اک‍و
ش‍ه‍رام‌ طاه‍ری‌
ش‍ب‍اوی‍ز‏‫‏‏
29
داغ‌ ن‍ن‍گ‌
ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ ه‍اث‍ورن‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ور
خ‍وارزم‍ی‌‏‫‬
The Scarlet Letter
29
داغ‌ ن‍ن‍گ‌
ناتانیل هاثورن
مرضیه مهردوست
پیام پویا‏‫
30
استاد و مارگریتا
میخائیل بولگاکوف
بهمن فرزانه
امیرکبیر
The Master and Margarita
30
م‍رش‍د و م‍ارگ‍ری‍ت‍ا
میخائیل بولگاکوف
ع‍ب‍اس‌ م‍ی‍لان‍ی‌
تنویر
30
م‍رش‍د و م‍ارگ‍ری‍ت‍ا
میخائیل بولگاکوف
منیژه آشنایی
یوبان
30
م‍رش‍د و م‍ارگ‍ری‍ت‍ا
میخائیل بولگاکوف
سالومه مهوشان
اکباتان‏‫
31
س‍اده‌ دل‌: ک‍ان‍دی‍د
ول‍ت‍ر
رض‍ا م‍رادی‌اس‍پ‍ی‍ل‍ی‌
ن‍گ‍اه‌‏‫
Candide
31
س‍اده‌ دل‌
ول‍ت‍ر
احمد مقدم
دبیر‏‫
31
کاندید یا خوش‌بینی
فرانسوا ولتر‬‏
جهانگیر افکاری
علمی و فرهنگی
32
دیوید کاپرفیلد
چارلز دیکنز
لیلا سبحانی
ثالث‏‫
David Copperfield
32
دیوید کاپرفیلد
چارلز دیکنز
ن‍اص‍ر ای‍ران‍دوس‍ت‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌‏‫
32
دیوید کاپرفیلد
چارلز دیکنز
امیر باهور
امیر کبیر
32
دیوید کاپرفیلد
چارلز دیکنز
ث‍ری‍ا ن‍ظم‍ی‌
دب‍ی‍ر
32
س‍رگ‍ذش‍ت‌ دی‍وی‍د ک‍اپ‍رف‍ی‍ل‍د
چارلز دیکنز
م‍س‍ع‍ود رج‍ب‌ن‍ی‍ا
امیر کبیر
32
زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ی‌ دی‍وی‍د ک‍اپ‍رف‍ی‍ل‍د
چارلز دیکنز
م‍ح‍س‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
اف‍ق‌
33
ب‍ه‌ س‍وی‌ ف‍ان‍وس‌ دری‍ای‍ی‌
وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا وول‍ف‌
ص‍ال‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫
To the Lighthouse
33
ب‍ه‌ س‍وی‌ ف‍ان‍وس‌ دری‍ای‍ی‌
وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا وول‍ف‌
خجسته کیهان
نگاه‏‫
34
ناطوردشت
جروم‌دیوید سالینجر
احمد کریمی
علمی و فرهنگی
The Catcher in the Rye
34
ناطوردشت
جروم‌دیوید سالینجر
متین کریمی
جامی
34
ناطوردشت
جروم‌دیوید سالینجر
آراز بارسقیان
میلکان
34
ناطوردشت
جروم‌دیوید سالینجر
شبنم اقبال‌زاده
آوای مکتوب
35
زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
ارنست همینگوی
رحیم نامور
امیرکبیر‏‫
For Whom the Bell Tolls
35
زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند
ارنست همینگوی
علی سلیمی ویراستار: جمشید رشیدی
جامی‏‫
35
ناقوس برای که به صدا در می‌آید
ارنست همینگوی
کیومرث پارسای
ناژ
35
این ناقوس مرگ کیست؟
ارنست همینگوی
مهدی غبرائی
افق
36
دوشیزه تس اوربرویل
تاماس هاردی
شهرناز محمدتقی
کاوش پرداز
Tess of the D'Urbervilles
36
ت‍س‌ دورب‍روی‍ل‌
ت‍ام‍س‌ ه‍اردی‌
س‍ی‍روان‌ آزاد
ن‍ش‍ر ن‍و‏
36
تس دختری از طایفه‌ی دربرویلز
ت‍ام‍س‌ ه‍اردی‌
حبیب‌اله رنجبر
شیراز: ره‌آورد هنر
36
ت‍س‌
ت‍ام‍س‌ ه‍اردی‌
م‍ی‍ن‍ا س‍راب‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
36
باکره دوربرویلز
ت‍ام‍س‌ ه‍اردی‌
محمدصادق شریعتی
گویش نو‏
37
مرد نامریی
هربرت‌جورج ولز
مهشید میرحیدری
نهال نویدان
Invisible Man
37
مرد نامریی
هربرت‌جورج ولز
ق‍اس‍م‌ ص‍ن‍ع‍وی‌
ش‍ب‍اوی‍ز‏‫
37
مرد نامریی
هربرت‌جورج ولز
خ‍س‍رو ش‍ای‍س‍ت‍ه‌
س‍پ‍ی‍ده‌‏‫
38
طاعون
آلبر کامو
حسین کاظمی‌یزدی
کتاب نشر نیکا‏
The Plague
39
ق‍ل‍ب‌، ش‍ک‍ارچ‍ی‌ ت‍ن‍ه‍ا
ک‍ارس‍ن‌ م‍ک‌ ک‍ال‍رز
ش‍ه‍رزاد ل‍ولاچ‍ی‌ ویراستار: ارغوان غوث
اف‍ق‌
The Heart is a Lonely Hunter
40
همه چیز از هم می‌پاشد
چینو آچه‌به
علی هداوند
کتاب نشر نیکا‏
Things Fall Apart (The African Trilogy, #1)
40
همه‌چیز فرو می‌پاشد
چینو آچه‌به
کامروا ابراهیمی
افراز‏‫
40
ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز ف‍رو م‍ی‌ری‍زد
چینو آچه‌به
گ‍ل‍ری‍ز ص‍ف‍وی‍ان‌
سروش
41
-
-
-
-
Their Eyes Were Watching God
42
باری دیگر ، برایدزهد
اولین وو
سهیل سمی
مروارید
Brideshead Revisited : The Sacred and Profane Memories of Captain Charles Ryder : A Novel
43
اتحادیه‌ی ابلهان
جان‌کندی تول
پیمان خاکسار
چشمه
A Confederacy of Dunces
43
اتحادیه ابلهان
جان‌کندی
محمد ثقفی
آسو‏‫
44
کوری
ژوزه ساراماگو
اسدالله امرایی
مروارید
Blindness
44
کوری
ژوزه ساراماگو
م‍ه‍دی‌ غ‍ب‍رائ‍ی‌
م‍رک‍ز‏‫‫
44
کوری
ژوزه ساراماگو
کیومرث پارسای
روزگار
44
کوری
ژوزه ساراماگو
زهره روشنفکر
مجید،به سخن
45
-
-
-
-
The Awakening
46
بعد از ظهر خونین یا سرخی غروب در غرب
کورمک مکارتی
روشنک ضرابی
کوله‌ پشتی
Blood Meridian, or the Evening Redness in the West
47
م‍ن‍م‌ ک‍ل‍ودی‍وس‌
راب‍رت‌ گ‍ری‍وز
ف‍ری‍دون‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌
ناهید‏‫
I, Claudius (Claudius, #1)
48
-
-
-
-
Infinite Jest
49
در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ زم‍ان‌ از دس‍ت‌‌رف‍ت‍ه‌
مارسل پروست
م‍ه‍دی‌ س‍ح‍اب‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‬‬‏‫
In Search of Lost Time (À la recherche du temps perdu #1-7)
50
پسران و عاشقان
دی. اچ. لارنس
مرتضی زارعی
چترنگ‏‫
Sons and Lovers
50
پسرها و عاشق‌ها
دی‍وی‍د‌ه‍رب‍رت‌ لارنس
ناهید قادری افسانه قادری
متیس
51
آن‍ت‍ون‍ی‌ ی‍ای‌ م‍ن‌
وی‍لا ک‍اذر
پ‍روی‍ز داری‍وش‌
امیرکبیر
My Ántonia
52
م‍ی‍دل‌ م‍ارچ‌
ج‍ورج‌ ال‍ی‍وت‌
م‍ی‍ن‍ا س‍راب‍ی‌
دنیای نو
Middlemarch/Silas Marner/Amos Barton
53
روش‍ن‍ائ‍ی‌ م‍اه‌ اوت‌
وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍اک‍ن‍ر
عب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌
چ‍ش‍م‍ه‌‏‫
Light in August
54
طبل حلبی
گونتر گراس
سروش حبيبي
نیلوفر
The Tin Drum
55
-
-
-
-
All the King's Men
56
-
-
-
-
Ficciones
57
بازار مکاره
ویلیام تاکرای
موحده‌السادات موسوی
سیرجان: نشر وافی
Vanity Fair
57
ی‍اوه‌ ب‍ازار
وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ک‌ پ‍ی‍س‌ ت‍ک‍ری‌
ف‍رح‌ ی‍ک‍رن‍گ‍ی‌ (دواچ‍ی‌)
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
58
کشتن مرغ مینا
هارپر لی
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ م‍ی‍ررم‍ض‍ان‍ی‌
علمی و فرهنگی
To Kill a Mockingbird
58
کشتن مرغ مینا
هارپر لی
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ م‍ی‍ررم‍ض‍ان‍ی‌
امیرکبیر
59
آتش کم‌فروغ
ولادیمیر نابوکف
همن خسروی ویراستار: حمیده رستمی
نسل نواندیش
Pale Fire
60
-
-
-
-
The House of Mirth
61
کوه جادو
توماس مان
حسن نکوروح
نگاه
The Magic Mountain
62
مردگان زرخرید "رعایای مرده "
نیکولای گوگول
فریدون مجلسی
نیلوفر‏‫
Dead Souls
62
ن‍ف‍وس‌ م‍رده‌
ن‍ی‍ک‍لا واس‍ی‍ل‍ی‍وی‍چ‌ گ‍وگ‍ول‌
ک‍اظم‌ ان‍ص‍اری‌
فرهنگ معاصر‏
63
مدار راس‌السرطان
هنری میلر
سهیل سمی
ققنوس‏‫
Tropic of Cancer
64
شاهین مالت
داشیل همت
پرویز نصیری
روزنه کار
The Maltese Falcon, The Thin Man, Red Harvest
65
س‍رگ‍ذش‍ت‌ ت‍ام‌ ج‍ون‍ز ک‍ودک‌ س‍رراه‍ی‌
ه‍ن‍ری‌ ف‍ی‍ل‍دی‍ن‍گ‌
اح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌ح‍ک‍اک‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر‬‬‬‏‫
The History of Tom Jones, a Foundling
66
زندگانی و عقاید آقای تریسترام شندی
لارنس استرن
ابراهیم یونسی
نگاه‏‫‏
The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman
67
بخش سرطان
الکساندر سولژنیتسین
سعدالله علیزاده
امیرکبیر‏‫
Cancer Ward
68
‏‫گیلیاد
مریلین رابینسون
مرجان محمدی
آموت
Gilead (Gilead, #1)
69
چشم گربه
مارگارت اتوود
سهیل سمی
مروارید‏‫
Cat's Eye
70
ت‍راژدی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌
ت‍ئ‍ودور درای‍زر
س‍ع‍ی‍د ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌‏‫
An American Tragedy
71
-
-
-
-
The Adventures of Augie March
72
مرگ به سراغ اسقف اعظم می‌آید
ویلا کتر
سلما رضوان‌جو
شورآفرین
Death Comes for the Archbishop
73
-
-
-
-
Rabbit Angstrom: The Four Novels
74
-
-
-
-
V.
75
-
-
-
-
Lost Illusions
76
-
-
-
-
The Alexandria Quartet (The Alexandria Quartet #1-4)
77
بیگانه
آلبر کامو
زهرا حنیفه‌پور محمد ثقفی
آسو‏‫
The Stranger
77
بیگانه
آلبر کامو
مهرداد انتظاری
آراسپ
77
بیگانه
آلبر کامو
سميرا غريبی
چلچله
77
بیگانه
آلبر کامو
مینا آذری
سبزوار: انتشارات یوبان
78
خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ آق‍ای‌ ب‍ی‍س‍واس‌
و. س‌. ن‍ای‍پ‍ل‌
م‍ه‍دی‌ غ‍ب‍رائ‍ی‌
نیلوفر‏‫
A House for Mr Biswas
79
-
-
-
-
The Forsyte Saga (The Forsyte Chronicles, #1-3)
80
-
-
-
-
Bridge of Sighs
81
ادام بید: قصه باشکوه همدلی‌ها
جورج الیوت
رضا رضایی
نشر نی‏‫
Adam Bede
82
زیر کوه آتشفشان
مالکولم لاوری
صالح حسینی
نیلوفر‏‫
Under the Volcano
83
-
-
-
-
The Sot-Weed Factor
84
ج‍از
تون‍ی‌ م‍وری‍س‍ون‌
سه‍ی‍ل‌ س‍م‍ی‌
آف‍ری‍ن‍ه‌‏‫
Jazz
85
ترز راکن درام ناتورالیستی در چهار پرده
امیل زولا
پرویز احمدی‌نژاد ويراستار: ياسمین حشدری
نیماژ
Therese Raquin
86
-
-
-
-
Finnegans Wake
87
-
-
-
-
The Tale of Genji
88
-
-
-
-
The Recognitions
89
ک‍ش‍ی‍ش‌ ده‍ک‍ده‌‏‫
ال‍ی‍ور گ‍ل‍د‌اس‍م‍ی‍ت‌
داود آل‌م‍ح‍م‍د
آش‍ی‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
The Vicar of Wakefield
90
-
-
-
-
Mason & Dixon
91
م‍رد ده‍م‌
گ‍راه‍ام‌ گ‍ری‍ن‌
ص‍م‍د م‍ق‍دم‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
The Tenth Man
91
م‍رد ده‍م‌
گ‍راه‍ام‌ گ‍ری‍ن‌
مهران توکلی
فرزان روز‏
92
زن‍دگ‍ی‌ و س‍رن‍وش‍ت‌
واس‍ی‍ل‍ی‌ گ‍روس‍م‍ان‌
سروش حبیبی
نیلوفر
Life and Fate
93
هدیه هومبولت
سال بلو
سهیل سمی
ققنوس‏‫
Humboldt's Gift
93
هدیه هومبولت
سال بلو
عباس کرمی‌فر
دبیر‏‫
94
-
-
-
-
JR
95
ی‍ن‍گ‍ه‌ دن‍ی‍ا (۲) س‍ال‌ ۱۹۱۹
ج‍ان‌ دوس‌پ‍اس‍وس‌
س‍ع‍ی‍د ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌
1919 (U.S.A., #2)
96
-
-
-
-
The Death of Virgil
97
میدل‌سکس
جفری اوژنیدس
نوشین ریشهری
دانژه
Middlesex
98
خ‍ان‍ه‌زاد
ری‍چ‍ارد رای‍ت‌
س‍ع‍ی‍د ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
ن‍ق‍ره‌‏‫
Native Son
98
خ‍ان‍ه‌زاد
ری‍چ‍ارد رای‍ت‌
س‍ع‍ی‍د ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
آب‍ادان‌: پ‍رس‍ش‌‏‫
99
-
-
-
-
The Tunnel
100
-
-
-
-
Darconville’s Cat